منابع پایان نامه درمورد آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه

کل 75/=r مي باشد.
همبستگي بين مولفه انتخاب علمي کارکنان با آموزش کارکنان 24/=r ، با ارزشيابي مشاغل 58/=r ، با ارزيابي عملکرد شغلي کارکنان 52/=r و با اثربخشي کل 75/=r مي باشد.
همبستگي بين مولفه آموزش کارکنان با ارزشيابي مشاغل 48/=r ، با ارزيابي عملکرد شغلي کارکنان 49/=r و با اثربخشي کل 60/=r مي باشد.
همبستگي بين مولفه ارزشيابي مشاغل با ارزيابي عملکرد شغلي کارکنان 65/=r و با اثربخشي کل 84/=r
مي باشد.
همبستگي بين مولفه ارزيابي عملکرد شغلي کارکنان با اثربخشي کل 76/=r مي باشد.

روش اجراي تحقيق با ذکر چگونگي گردآوري داده ها :
در اين پژوهش اطلاعات، با استفاده از روش ميداني و کتابخانه اي گردآوري شده است. محقق با حضور در واحدهاي دانشگاهي مقياسها را به مديران ارشد(هيات رئيسه) دانشگاهها تحويل و پس از تکميل، آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. بديهي است در راههاي دور که امکان دسترسي به مديران ارشد دانشگاهها نبوده از طريق پست سفارشي اين کار صورت پذيرفته است. مقياس حاضر نيز شامل 35 سوال است که به ترتيب شش متغير هدايت و اثرگذاري، ارزيابي عملکرد شغلي کارکنان، آموزش، انتخاب و تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل و تجزيه و تحليل شغل را مورد بررسي قرار مي دهد. سوال هاي 1تا 6 مربوط به مولفه هدايت و اثرگذاري مي باشند. سوال هاي 7 تا 10 مربوط به مولفه تجزيه و تحليل شغل
مي باشند. سوال هاي 11 تا 16 مربوط به مولفه انتخاب علمي کارکنان مي باشند. سوال هاي 17 تا 22 آموزش اثربخش کارکنان را اندازه گيري مي کند. سوال هاي 23 تا 28 مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل را بررسي مي کند و نهايتا سوال هاي 34 و 35 ميزان بهره گيري مديران از روانشناسان صنعتي و سازماني را اندازه مي گيرد. جداول (1-3) و (2-3) توزيع فراواني، درصد، توزيع ميانگين و انحراف استاندارد آيتم هاي مقياس بهره گيري مديران از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني را نشان مي دهد.

جدول (2-3) : توزيع فراواني و درصد آيتم هاي مقياس سنجش بهره گيري مديران از
مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني
شماره سوال
گزينه 1
گزينه 2
گزينه 3
گزينه 4
گزينه 5

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
1
20
8/20
47
49/0
17
7/17
11
5/11
1
0/1
2
8
3/8
49
51
33
04/34
6
3/6
0
0
3
14
06/14
58
4/60
17
7/17
7
3/7
0
0
4
20
8/20
48
50
19
8/19
9
4/9
0
0
5
15
6/15
36
5/37
42
8/43
3
1/3
0
0
6
9
4/9
42
8/43
34
4/35
10
4/10
1
1
7
14
14/0
40
41
23
24
17
17
2
2/1
8
28
0/1
35
2/29
21
5/36
11
9/21
0
0
9
3
1/3
38
6/39
45
6/49
6
3/6
4
2/4
10
5
2/5
56
3/58
20
8/20
14
6/14
1
0/1
11
29
2/30
32
3/33
17
7/17
8
3/8
10
4/10
12
27
1/28
29
2/30
25
26
8
3/8
7
3/7
13
21
9/21
23
24/4
17
7/17
19
8/19
16
7/16
14
22
9/22
41
7/42
22
9/22
6
3/6
5
2/5
15
2
2/1
9
4/9
19
8/19
20
8/20
46
9/47
16
6
3/6
26
1/27
39
6/40
25
26
0
0
17
34
4/35
50
1/52
10
4/10
2
2/1
0
0
18
34
4/35
51
1/53
8
3/8
2
2/1
1
0/1
19
21
9/21
26
1/27
42
8/43
7
3/7
0
0
20
33
4/34
41
7/42
18
8/18
3
1/3
1
0/1
21
53
2/55
33
4/34
9
4/9
1
1
0
0
22
8
3/8
52
2/54
26
1/27
8
3/8
2
2/1
23
10
4/10
32
3/33
23
24
22
9/22
9
4/9
24
3
1/3
21
9/21
37
5/38
32
3/33
3
1/3
25
20
8/20
48
50
17
7/17
6
3/6
5
2/5
26
3
1/3
32
3/33
24
25
31
3/32
6
3/6
27
5
2/5
41
7/42
37
5/38
10
4/10
3
1/3
28
4
2/4
37
5/38
41
7/42
11
5/11
3
1/3
29
9
4/9
31
3/32
43
8/44
9
4/9
4
2/4
30
7
3/7
32
3/33
39
6/40
15
6/15
3
1/3
31
11
5/11
55
3/57
22
9/22
7
3/7
1
1
32
4
2/4
27
1/28
25
26
36
5/37
4
2/4
33
5
2/5
55
3/57
29
2/5
5
2/1
2
2/1
34
2
2/1
12
5/12
19
8/19
35
5/36
28
2/29
35
8
3/8
52
2/54
26
1/27
8
3/8
2
2/1

همانطور که در جدول (2-3) ملاحظه مي شود:
بيشترين فراواني و درصد به ترتيب در گزينه 1 در آيتم 21 (53، 3/55 درصد) وجود دارد و گزينه 2 در آيتم 3 (58، 4/60 درصد) وجود دارد و گزينه 3 در آيتم 9 (45، 6/49درصد) وجود دارد و در گزينه 4 مربوط به آيتم 32 (36، 5/37) درصد مي باشد و در گزينه 5 مربوط به آيتم 15(46، 9/47 درصد) مي باشد.

جدول(3-3) : توزيع ميانگين و انحراف استاندارد آيتم هاي مقياس بهره گيري
مديران از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني
شماره سوال
ميانگين
انحراف استاندارد
1
22/2
94/0
2
38/2
73/0
3
17/2
87/0
4
34/2
77/0
5
34/2
77/0
6
50/2
84/0
7
51/2
01/1
8
13/3
01/1
9
68/2
81/0
10
47/2
84/0
11
35/2
28/1
12
36/2
18/1
13
85/2
40/1
14
28/2
05/1
15
4/3
11/1
16
86/2
87/0
17
79/1
70/0
18
80/1
76/0
19
36/2
90/3
20
93/1
86/0
21
56/1
70/0
22
41/2
84/0
23
87/2
16/1
24
11/3
89/0
25
25/2
02/1
26
05/3
01/1
27
63/2
85/0
28
70/2
84/0
29
66/2
92/0
30
73/2
92/0
31
29/2
80/0
32
09/3
99/0
33
41/2
76/0
34
78/0
06/1
35
89/3
08/1

همانطور که در جدول (3-3) ملاحظه مي شود :
سوال 21 کمترين ميانگين(56/1) و انحراف استاندارد(70/0) را دارا مي باشد و سوال 15 بيشترين ميانگين(03/4) و انحراف استاندارد(11/1) را دارا مي باشد.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار استنباطي و توصيفي استفاده گرديد. بدين صورت که جهت سوال 1 و2 از T-Test، جهت سوال 3 از T-Test ، فراواني و درصد استفاده شده است.

در پژوهش حاضر پس از آنکه پژوهشگر مقياس محقق ساخته در رابطه با سنجش ميزان بهره گيري مديران از مفاهيم و فنون به کارگيري اثربخش منابع انساني را در واحدهاي دانشگاهي به هيات رئيسه دانشگاهها ارائه داد، داده هاي خام را توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار داد، مشخصات گروه نمونه به شرح ذيل در جدول (1-4) ارائه گرديده است.
جدول (1-4): برخي ويژگيهاي جمعيت شناختي گروه نمونه
تعداد کل
جنسيت
رشته تحصيلي
ميزان تحصيلات
وضعيت تاهل
وضعيت سکونت

مذکر
مونث
علوم انساني
فني و مهندسي
علوم پزشکي
علوم پايه
کارشناسي
کارشناسي ارشد
دکترا
متاهل
مجرد
بومي
غيربومي
96
93
3
48
10
28
10
7
60
29
92
4
54
42

همانطور که در جدول (1-4) نشان داده شده،از تعداد کل گروه نمونه (96 نفر)، 93 نفر مذکر و سه نفر مونث مي باشد.48 نفر فارغ التحصيل گروه علوم انساني، 10 نفر فارغ التحصيل رشته هاي فني-مهندسي
مي باشند، 28 نفر فارغ التحصيل گروههاي علوم پزشکي مي باشند و 10 نفر در گروه علوم پايه داراي مدرک مي باشند. همچنين 7 نفر داراي مدرک کارشناسي، 60 نفر کارشناسي ارشد، 29 نفر داراي مدرک دکتراي تخصصي مي باشند. 92 نفر از اعضاء گروه متاهل و 4 نفر مجرد مي باشند. نهايتا 54 نفر بومي و 42 نفر غيربومي بودند.

سوال اول: بهره گيري مديران دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 1 از مفاهيم و فنون به کارگيري اثربخش منابع انساني در محل کار خود به چه ميزان است؟ ابتدا ميانگين هاي فرضي به شرح ذيل در مورد تک تک مولفه ها بدست آمد.
مجموع نمرات هر سوال
تعداد گزينه هاي هر سوال

تعداد سوالات هر مولفه ميانگين هر سوال = ميانگين فرضي هر مولفه

دیدگاهتان را بنویسید