فایل تحقیق : دانلود پروژه مدیریت منابع ضایعات شهری – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

اين 3 بخش دارد كه در فرمول 2 توضيح داده شده می باشد، جدا شده با آستانه‌ها.

اين شكل همچنين توضيح مي‌دهد تصميم 2 آستانه را. آستانه پايين‌تر، نشان مي‌دهد گسستگي در PRC، جايي كه 0=()Pr، جايي كه =T2+T3()Pr T2+T3-. آستانه بالاتر، ، نشان مي‌دهد، پيچيدگي در PRC كه =T3()Pr و بنابراين =T2 ()PRC.

مصرف كننده‌ها قرار مي‌دهند PRC داخل حاصب وقتي كه تصميم‌گيري چقدر می باشد و آنكه متفاوت می باشد از توليد به مصرف. آنها انتخاب كردند مقدارهاي، ()q از هر خروجي بنگاه‌ها به مقصود حداكثر كردن مطلوبيت، موضوعي می باشد به اجبار (محدوديت) كه هزينه ناخالص (ناويژه):

بيشتر از درآمد نيست. اولين شرط (f.o.c) توليد مي‌كند يك منحني تقاضاي معكوس براي كالاي ماده. اگر توليد كننده طراحي كند محصولش كه باز يافت‌پذيري داشته باشد، بنابراين مواجه خواهد گردید با يك منحني تقاضاي كه توسط فرمول 5 نشان داده شده می باشد.

(5)                                جايي كه

هست مايل به مقصود پرداخت براي واحد ديگر از ماده خوب توليد كننده جذب مي‌كنند PRC محصولاتشان، زيرا اگر مصرف كننده پيش‌بيني كنند يك هزينه حذف بالاتر، او پرداخت خواهد كرد يك قيمت پايين‌تر براي محصول. توليد كننده‌ها همچنين هزينه‌هاي ديگر را پايين مي‌آورند. براي توضيح بالا، آنها پرداخت مي‌كنند قيمت E ، براي هر پوند براي ورودي‌هاي ماده. همچنين آنها ممكن می باشد يك خروجي ماليات بپردازند. ما اين خروجي ماليات را اجازه مي‌دهيم كه بستگي دارد به اينكه آيا يك محصول‌پذيرفته شده براي بازيافت بدون پرداخت- در يك برنامه جدول- و آيا اين پرداخت شده می باشد براي، گفتن در مراكز بازيافت.

بنابراين اينجا 3 نزخ ماليات هست، t3,t3,t1، وضع شده روي محصولات قابل بازيافت، محصولات واجد شرايط براي جدول بازيافت و قيمت پرداخت شده محصولات توسط بازيافت كننده.

اضافه كردن ماليات‌ها و ورود قيمت‌ها به PRC، را بدست آورديم. يك حالت واحد براي هزينه خصوصيماده (PMC).

(6)                        

كه و در فرمول 3 معرفي شده‌اند.

توليد كنده‌ها همچنين به بار مي‌آوردند بعضي هزينه‌هاي غيرماده از توليد، (؛qو)C. توليد كننده انتخاب مي‌كند محصولي كمي‌اش، q، بازيافت‌پذيري ، براي حداكثر كردن سود. بهره گیری از تابع تقاضاي معكوس بالا، و تعريف PMC، تابع سود مي‌تواند نوشته گردد تحت عنوان

(7)              

نكته اينكه PMC نه هميشه درطول افزايش به سختي در P می باشد، و همچنين توليد كننده نه هميشه يك سود مي‌گيرد از افزايش يافتن بازيافت‌پذيري. PMC تنها افزايش مي‌يابد در وقتي كه چنين افزايش معني مي‌دهد كه محصول واجد شرايط مي‌گردد براي جمع‌آوري جدول قابل بازيافت، يا وقتي كه سطح بالاتر از می باشد.

بدين معني می باشد كه تنها سطوح كه توليد كننده ممكن می باشد. هرانتخاب (i) صفر باشد، (ii) سطح آستانه كه مي‌سازد محصول را قابل‌پذيرش براي بازيافت، و (iii) سطوح روي آستانة دوم.

بخش تخت در PMC، از تا هست اكتسابي از PRC. تحت عنوان توضيح در شكل 2، PRC فرق ندارد با عنوان D متناوب پس و . بدليل اينكه هيچ قيمتي پرداخته نشده براي جدول بازيافت، اينجا پاداشي وجود ندارد براي افزايش در بازيافت‌پذيري بر روي اين دامنه. PMC هست متأثر با ماليات‌ها به خوبي قيمت‌ها. اما به عنوان اين كه دولت نمي‌تواند را اندازه‌گيري كند، ماليات نيز فراهم نمي‌كند اين پاداش در نتيجه هيچ توليد كننده‌اي ممكن نيست طراحي كند يك محصول با كه به سختي پس و می باشد.

براي پذيرفتن اينكه بعضي سطوح بازيافت‌پذيري قابل پياده كردن نيست، ما اصلاح مي‌كنيم حالت براي PMC:

به مقصود حل براي ابزارهاي بهينه سياست، ما کوشش خواهيم كرد تنظيم PMC برابر با هزينه اجتماعي، ما متوسل شويم به هزينه در بخش بطري اما اول ما نكته اي بيان مي‌كنيم كه فرمول7 و 8 هستند مطابق با بازيافت كننده به خوبي شباهت مصرف كننده‌ها T3.

اگر بازيافت كننده به بار آورد يك هزينه معاملاتي كه اين خواهد داشت كاهشي ()Pr با اين مقدار براي پوشش هزينه‌ها به عنوان يك نتيجه، حالت ما براي PRC ممكن نيست داشته باشد اصلاحات بيشتر.

4- بهينه متغير اجتماعي

هدف طراحان اجتماع نشان داده شده توسط حالت زير:

(9)                        

طراح انتخاب مي‌كند براي حداكثر كردن فرمول 9 و براي تضمين اين ، SMC معني مي‌دهد براي«هزينه‌هاي اجتماعي ماده» كه در برمي‌گيرد عوارض فروش ضايعات به خوبي هزينه‌هاي حذف:

(10)                      

نكته اينكه فرمول 10 منعكس مي‌كند محدوديت معرفي شده در بخش قبل تأثير كه هيچ محصولي توليد نخواهد گردید با بازيافت‌پذيري بين و ، به عنوان نتيجه بهينه غير مفيد (بدون اجبار) به گونه عمومي قابل دسترسي نخواهد بود، و ما رسيدگي مي‌كنيم بهينه مقيد طراح انتخاب مي‌كند سطوح براي 2 آستانه، و .

طراح انتخاب مي‌كند سطوح را براي 2 آستانه، و . اينجا، ما نشان مي‌دهيم ابزارهايي كه حاصل مي‌گردد طرح‌هاي بهينه مقيد را و محصولات كمي، براي دادن سطوح آستانه.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

براي يك انتخاب انجام شده از ، سوبسيد روي باز يافت، تصميم گرفته شده با شرايط سود صفر براي بازيافت كننده:

(11)                      

ابزارهاي باقيمانده مقيد شده‌اند با نياز به سازگار شدن PMC با SMC با مقايسه فرمول 8 و 10، مي‌فهميم كه شرايط زير بايد     گردد.

(12)                                

اولين حالت در (12) كه حق‌الزحمه مصرفي مستقيم به مصرف كننده شارژ مي‌گردد، f، و حق‌الزحمه مصرفي فوق‌العاده روي مواد غير قابل بازيافت، t1، بايد جمع گردد به هزينه اجتماعي مصرفي.

هر حق‌الزحمه مصري مستقيم يا پيش‌پرداخت حق‌الزحمه مصرفي مي‌توانست صفر قرار داده گردد. مشروط بر اينكه ديگري برابر هزينه اجتماعي مصرفي قرار دادنه شده بود.

دومين حالت در (12) در امتداد می باشد با (11)، نشان مي‌دهد كه يك طرح «ماليات سوبسيد» (يا سپرده- بازپرداخت)‌‌‌‌‌‌ نياز هست براي آيتم‌ها جمع‌آوري شده در جدول . اين سپرده- بازپرداخت بايد مساوي قرار داده گردد با هزينه نهايي بازيافت در آستانه پايين ، كمتر هزينه نهايي استخراج، E يك سپرده- بازپرداخت همچنين شايد پذيرفته شده باشد در ديگر محصولات قابل بازيافت (t3=S3) اما اين لازم نيست.

به هر حال وقتي تفكيك ناقص به مدل اضافه گردد در بخش بعد يك «سپرده- باز پرداخت» روي تمام محصولات قابل بازيافت لازم خواهد بود براي حاصل شده بهينه مقيد.

5- تفكيك ناقص مواد قابل بازيافت:

در جهان واقع، بعضي محصولات كه بازيافت‌كننده ممكن می باشد بپذيرد در حال تمام شدن بودن دور انداخته شده. اين مي تواند اتفاق بيفتد زماني، براي مثال، مصرف دور مي‌گردد از خانه و هيچ سطل آشغالي دم دست نيست، يا اين مي‌تواند اتفاق بيفتد به گونه ساده با تصادف يا از ميان غلظت. در اين بخش ما اصلاح مي‌كنيم مدل را به حساب براي اين تفكيك ناقص. بنابراين ما انجام مي‌دهيم با معرفي بعضي ابهامات، در زمان خريد، هزينه معامله نهايي بازيافت يك محصول.

مخصوصاً، ما فرض خواهيم كرد كه T2 تصائفي می باشد. يك مصرف كننده شايد بخرد يك آيتم با قابليت بازيافت بالا به اميد اينكه بازيافت خواهد گردید، اما هزينه‌هاي اتفاقي شايد بالا رفته باشد كه بسازد اين را راحت‌تر می باشد براي مساعد كردن آن به عنوان زباله. اجازه دهيد T2 باشد ممتد از يك تابع توزع پيوسته، كشيده شده، با يك تكيه‌گاهي كه شامل ارزش‌هاي مثبت می باشد.

اجازه دهيد باشد احتمال اينكه يك آيتم بازيافت خواهد گردید. اين احتمال بستگي دارد به قيمت كه آيتم ممكن می باشد دريافت گردد. از بازيافت كننده، o و o از اين روي :

(13)                                                   

اگر يك محصول به اندازه كافي بازيافت‌پذير باشد تا برخورد كند آستانه بالاتر، ، سپس افزايش‌هاي بيشتر در بازيافت‌پذيري منعكس كننده هست در قيمت‌هاي بالاي، ()Pr و از اين رو به احتمالات بالاتر كه محصول بازيافت خواهد گردید. به عنوان محصولي كه ارز‌ش‌پذيري آن در حال شروع افزايش می باشد، كمتر محتمل می باشد كه مصرف كننده فراموش كند براي بازيافت آن.

ابزارهاي سياست معلوم مي‌كند انگيزه‌ها براي هر دو DFE و بازيافت. در نظر اول DFE می باشد. هزينه‌هاي اجتماعي مواد هست متأثر با تفكيك ناقص، از وقتي كه محصولات قابل بازيافت دارند يك شانس دور انداخته.

عناصر SMC بيان شده‌اند جدول 1

محصولات هر كدام دارند يك سطح بازيافت‌پذيري صفر، ، يا بعضي سطح بازيافت‌پذيري دارند. اين 3 امكان نمايش داده گردید. با رديف‌هاي جدول 1. تحت فروض جاري ما، هر محصول با مي‌تواند هر كدام بازيافت گردد يا در زباله قرار داده گردد. اين برتري توسط ستون نشان داده شده می باشد. اگر يك آيتم ضايعات باشد، بنابراين SMC تحقق يافته آن هست rE+rD-Vw، بي‌اعتنا از . بنابراين، اين حالت وارد شده سراسر ستون سمت راستو هزينه‌هاي بازيافت، به عبارت ديگر، بستگي دارد به به عنوان توصيف شده در (10)، و وارد شده در ستون سمت چپ.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

SMC مورد نظر برده شده داخل حساب احتمال، ، كه آيتم قابل بازيافت زباله خواهد گردید. نمايش داده در حالت بعدي- تعميم فرمول (10):

طرح تصميمات واقعي توليد كننده‌ها داده شده با PMC. مانند SMC، PMC تحقق يافته بستگي دارد به مقصد نهايي يك محصول. جدول 2.

شبيه جدول 1 هست. PMC مورد نظر بيان شده در فرمول (8) اصلاح شده زير:

براي تضمين اينكه تصميمات توليد كننده‌ها درمورد طرح و توليد سطوح كارا خواهد،‌ طراح بايد PMC را با SMC سازگار كند. ما برعكس. وضعيت مورد توج به بخش 4، حالا طراح همچنين نياز می باشد تا نگران درمورد تصميمات مصرف كننده‌هادرباره اينكه چگونه خلاص شوند از محصولات بهره گیری شده‌شان در بخش 4 طراح فقط نياز دارد تا قرار دهد حق‌الزحمه مصرفي بالاي t2، تا پياده كند بازيافت كارا. اما حالا ابزارهاي سياست بايد سازگار كند PRC با SRC.

SRC (شامل عوارض جنسي از فروش ضايعات)

و PRC گزارش ده در جدول 3 و4 وضعيت‌هاي سياست كه پياده مي كند تصميمات كارا با هر دوي توليدكننده و مصرف كننده هستند مشتق شده در ضمير C.

برعكس سياست‌ها پبشنهاد شده در بخش 4، اين وضعيت‌هاي سياست منحصر به فرد هستند. تعادل بين حق‌الزحمه مصرفي مستقيم و پيش‌پرداخت حق‌الزحمه مصرفي مجهول بود در بخش قبل. اما حالا تقاضاي اضافي به علت تفكيك ناقص، تعيين مي‌كند سطح ويژه براي حق‌الزحمه مصرفي مستقيم. وضعيت سياست مورد نياز بيان شده در حالت زير:

(14)

تمام محصولات مواجه‌اند با يك خروجي ماليات برابر با اختلاف بين هزينه بازيافا (       ) و هزينه‌هاي خالص مواد، و دريافت يك سوبسيد برابر وقتي بازيافت گردید. اين نتيجه فراهم مي‌كند يك جواب به دومين پرسش سياست مطرح شده در بخش 1. يك سپرده- بازپرداخت ست سودآور حتي براي آيتم‌هاي با بازيافت‌پذيري بالا، عليرغم فراهم بودن جدول بازيافت.

نرخ ماليات همان وضع شده روي تمام كالاهاي مادي، مبني بر درك اين كه، تمام حصولات هزينه اجتماعي يكسان دارند زماني كه زباله مي‌شوند، بنابراين مطلوبست براي آنها تا منجر گردد به هزينه خصوصي يكسان زماني كه زباله‌ مي‌گردد همچنين حق‌الزحمه مصرفي هست يكسان براي تمام محصولات بنابراين مطلوبست براي تمام محصولات تا مواجه شوند با خروجي ماليات يا سپرده يكسان. در اقدام يك نرخ ماليات مشترك در تمام محصولات قابل بازيافت و غير قابل بازيافت محتمل می باشد تا داشته باشد مزيت اضافي تا آنها كه هستند آشكار در مدل. محصولات كه هستند قابل بازيافت در يك منطقه از كشور مجموعه ابزارهاي پيشنهاد شده هست محكم به آن احتمال.

بيش از اينها، اين بايد اجرا گردد راحتر براي دولت تا تعيين يك، ماليات كه پذيرفته شده به تمام محصولات، بجاي يك ماليات كه فقط پذيرفته شده براي محصولاتي كه جمع‌آوري گردید‌ه‌اند براي جدول بازيافت. راه حل نياز دارد مرتبط از درهاي سياست ساده به دليل اين كه بازارها مجاز هستند تا انجام دهند بعضي كارهاي فراهم كردن انگيزه‌هاي براي DFE. ماليات، سوبسيد و حق‌الزحمه مصرفي تشويق مي‌كند توليد كنده‌ها را تا بسازند محصولاتشان به اندازه كافي بازيافت‌پذير براي جمع آوري جدول، اما مشوق براي ساخت محصولات با سطح بازيافت‌ىذيري بالا مي‌آيد از وجود بازارها بعلاوه، قيمت‌هاي پرداخت شده در بازارهاي بازيافت تشويق مي‌كند.

نرخ بالاتر بازيافت:

تاكنون تحليل‌ها براساس اين فرض بود كه توليد كننده‌ها از دست مي‌دهند سپرده براي محصولات كه تمام مي‌گردد در مدفن‌هاي زباله اما سومي سؤال طرح سياست مطرح شده در بخش 1 بود: آيا توليد كننده‌ها بايد از دست بدهند سپرده را در چنين آيتم‌هايي.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ما مي‌توانيم نشاني بدهيم اين سؤال ترميم بيان براي PMC، به عنوان حالت در جدول 2. تحت فض قبلي ما، توليد كننده‌ها از دست مي‌دهند سپرده‌هاي بي‌صاحب، t3، PMC براي يك محصول با بود +t3 E به اضافه PRC مقدار انتقال. اما اگر توليد كننده‌ها حفظ كنند سپرده‌هاي بي‌صاحب. پس آنها ممكن نيست از دست بدهند t3 روي آيتم‌ها مگر آن آيتم‌ها بازيافت شده بودند. ورودي سمت راست پايين در جدول 2 ممكن می باشد ترميم به +f E از +f+t3 E . اما پس اين ممكن می باشد سازگار كردن SMC, PMC غير ممكن گردد، و بنابراين بهينه مقيد نمي‌تواند حاصل گردد.

دليل اينكه چرا توليد كننده‌ها بايد از دست بدهند سپرده‌هاي بي‌صاحب راه اين می باشد كه حق‌الزحمه مصرفي مستقيم بايد حفط خود زير هزينه اجتماعي مصرفي، تا داده گردد به مصرف كنندهن‌ها انگيزه‌هايي براي ساخت تصميمات حذف درست زماني كه جمع‌آوري جدول بازيافت هست رايگان.

بدين معني می باشد كه حق‌الزحمه مصرفي مستقيم روي آيتم‌هاي قابل بازيافت خيلي پايين می باشد، اين ماليات وسيله در نمي‌كند يك جزيمه كاري براي دور انداختن آيتم‌هاي قابل بازيافت در زباله.

از دست دادن سپرده‌ها روي آن آيتم‌ها تركيب براي اين مشكل.

ما اكنون داريم يك جواب به سومين سؤال سياست، توليدكننده‌ها نمي‌توانند مجاز باشند تا حفظ كنند سپرده‌هاي بي‌صاحب اگر بهينه مقيد هست پياده شده.

6- نتيجه

تصميمات غير متمركز توسط توليد كننده‌ها و مصرف كننده‌ها معمولاً بستگي دارد به بازارها براي فرستادن مشوق‌ها. اگر بازارهاي بازيافت به گونه عالي كار كنند.

– به عبارت ديگر، اگر بازيافت كنده به مصرف كننده پرداخت كند براي آيتم‌هاي قابل بازيافت و پرداخت كند قيمت‌هاي بالاتر براي آيتم‌هايي با ارزش‌بالاتر- سپس مصرف كننده‌ها خواستار اين خواهند بود پرداخت كنند بيشتر بالاوري براي محصولات طراحي شده كه قابل بازيافتند.

دیدگاهتان را بنویسید