فایل تحقیق : دانلود تحقیق در مورد پروژه ارزشیابی معلمان -قسمت سوم

دانلود پایان نامه

پروژه

برای آنکه یک  آموخته  در ذهن فراگیر ثبت گردد بایدآن آموخته درموقعیّت های مناسب به کار گیرد، فعالیّت هایی تحت عنوان پروژه که فرصت های  یادگیری متنوعی برای فراگیران ایجاد می کند اگر به درستی هدایت شوند از مؤثرین شیوه ها در  سهیم کردن فراگیران    در فرآیند آموزش و پایدار کردن آموخته های فراگیران درحیطه های مختلف دانش   مهارت و توجه هستند.فعالیّت های پروژه ای برای دانش آموزان  فرصتی فراهم می کند تا  مهارتهای  بهتر زندگی کردن و توانایی برخورد با مسائل زندگی را کسب  کند. معمولاً پروژه های دانش آموزی  هدف  های برنامه ی درسی را دربردارد تا حدودی پیچیده تر از تکالیف معمولی می باشد و دانش آموزان هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی می توانند انجام  دهند.


چگونگی  ارائه یک پروژه

هنگامی که دانش آموزان به صورت  انفرادی یا  گروهی پروژه ای را انجام  می دهند انتظار دارند معلم به آنان فرصت دهد  تا  حاصل کار خود  را ارائه دهند. زمانی که دانش آموز  می داند بایستی پروژه ی خود را در  کلاس و در حضور جمع  ارائه کند موظف میشود از جزئیات  کار، حتّی اگر بخشی از آن توسط دیگری انجام شده باشد مطلع باشد به این ترتیب افراد  خانواده در آموزش فرزندشان سهیم می شوند.

به تفاوت های فردی  فراگیران تکریم  بگذاریم با معرّفی پروژه های متفاوت به فراگیر و  گروههای مختلف  دانش آموزی با  در نظر داشتن طبقه  بندی هوشی گارد نر به آنان امکان دهیم تا از حداکثر توان خود در پیشرفت تحصیلی بهره گیرد.

مزایای  بهره گیری از پروژه:

1- خصلت جستجوگری و کنجکاوی فراگیران برانگیخته می گردد.

2- پرورش مهارت حل مسئله

3- فرصت  های همکاری مثبت بین افراد در کلاس افزایش می یابد.

4- مهارت نقادی و نقدپذیری  را در فراگیران افزایش می  دهد.

5- فراگیران با بهره گیری از استعدادهای  خاص  خود یک  محصول کیفی تولید می کنند.

6- اعتماد به نفس فراگیران را افزایش میدهد.

7- تئوری هوشهای چندگانه گارد نر را ملموس کرده ومی تواند در  شناخت  هوش ها به ما کمک کند.

8-  به دانش آموزان فرصت می  دهد تا به پرسش های  خود نظم دهند  وبرای یافتن پاسخ برنامه ریزی کنند.

9- به معلم امکان می دهد تا  از فرصت  های متفاوتی برای ارزشیابی  فراگیران بهره جوید.

10- به فراگیران فرصت می  دهد تا با انتخاب آزاد زمینه ی فعالیّت و استعداد خویش را  کشف کند.

سنجش عملکرد

شامل روش هایی می باشد که توسط آن فراگیران فرصت می یابند مهارتها  و شایستگی های آموخته خود را عیان سازند و  در حین  آن نیز چیزهایی بیاموزند.  این روشها مشتمل بر طراحی واجرای آزمایش های علمی، نوشتن  مطالب و  مقالاتی که مستلزم بازاندیشی، بازسازی  می باشد، تفسیر و بهره گیری از نقشه ها و  نمودارها، سرودن اشعار،  کارهای   علمی ونمایشی، طراحی و اجرای مهارتهای ورزشی، شرکت در امتحانات و آزمونهای شفاهی و زبانی و…..که همه و همه نشانگر کاربردی،  واقعی و عملی  سنجش عملکرد می باشد. پس سنجش عملکرد  یک دیدگاه، رویکرد وشیوه کلّی سنجش یادگیرنده می باشد  که از همه روش ها و ابزار موجود می تواند بهره گیری کند حتی  از  روش  های مرسوم و معمول  اندازه گیری مانند آزمونهای معلم ساخته، که  البته خاطر نشان می گردد که آن چیز که که این ابزارهای رایج وکّمی را از روش های کیفی جدید متمایز می سازد،  هدف و نحوه ی به کارگیری و بهره گیری از نتایج سنجش می باشد.

در ضمن عملکرد میتواند به شکل فردی یا گروهی سنجیده گردد.[5][20]


هدف از سنجش عملکرد

سنجش عملکرد نه تنها در پایان آموزش به عنوان  وسیله  و روش تعیین  میزان پیشرفت افراد  کاربرد دارد بلکه هدف تشخیصی برای شروع  آموزش و هدف ساختاری و فرآیندی به مقصود  هدایت و  راهنمایی جریان یادگیرییاددهی در حین شکل گیری و تکوین آموزش را نیز دنبال می کنند.

بهتر  می باشد قبل از اجرای سنجش عملکرد چند  سؤال از خود  بپرسیم 

1-  چه مفهوم، مهارت یا دانشی را  آزمون کنیم(هدف)

2- فراگیران  چه چیز بایستی بدانند (محتوا)

3- فراگیران در چه سطحی بایستی عملکرد موردنظر را از خود  نشان دهند    (ملاک پذیرش عملکرد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آزمون  های عملکردی

تکالیف  و  آزمون های عملکردی، آموخته های فراگیر را در  حیطه های مختلف در اقدام         به کار می گیرد و  فراگیر  طی انجام آن نشان می  دهد تا چه اندازه درکاربرد آموخته ها  تواناست.

یکی و بلکه مهمترین شاخص و الگوی سنجش  عملکرد، آزمون  عملکردی می باشد.  آزمون عملکرد آزمونی می باشد که تکلیف  عملکردی را کمّی ساخته به ارزش عددی تبدیل می ‌کند که  تکلیف عملکرد وظیفه و فعالیّت فراگیر  می باشد  و  آزمون عملکردی مسئولیت مربی  برای اظهار  کمّی و عددی پیشرفت وتلاش فراگیر.


انواع آزمون های  عملکردی

1- آزمون های کتبی عملکردی

2- آزمون های  عملکردی  شناسایی

3-سنجش عملکرد  در موقعیّت هایی شبیه سازی شده

4-آزمون عملکرد نمونه کار

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

1- آزمون های  کتبی  و  عملکردی:  آزمون های کتبی مداد- کاغذی می باشد که به گونه معمول  برای سنجش طبقه دانش و گاهی درک و فهم حیطه شناختی به کار می رود.

که البته این آزمون ها  می تواند به شکل آزمون در خانه و  کتاب باز و آزمون های معمولی اجرا  گردد.

1- آزمون عملکرد کیفی: این آزمون اکثراً بر کاربرد آموخته ها  در موقعیّت های عملی تأکید دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- آزمون عملکرد شناسایی: در این روش فراگیر از طریق شناسایی عیب و اشکال وسیله،            توانایی و مهارت  عملی خود را آشکارمی سازد.

3- سنجش عملکرد در موقعیّت های شبیه سازی شده:  در این آزمون از فراگیر خواسته  می گردد  تا در یک موقعیّت شبیه سازی شده یا خیالی، همان اعمالی  را  انجام دهد که در موقعیّت های واقعی،  ضروری اند مثلاً تنفس مصنوعیکه در این موارد با تهیه یک  آزمون کتبی عملکردی از نوع  سیاهه یا چک لیست ، فهرست وارسی، مقیاس درجه بندی،  فرد  ارزیاب  می  تواند به سنجش فرآیند بروز عملکرد  اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید