مقاله رایگان درمورد زنان باردار، اقتصاد کشور

مشخص مي شود. در حالي که پيلونفريت، قسمت هاي بالاتر مجاري ادراري (کليه ها و لگنچه )را درگير مي کند و ممکن است آرام يا با تهوع و استفراغ همراه با سپسيس رخ دهد.23

1-8-1-4- سپتي سمي
هنگامي که دفاع طبيعي بدن ميزبان ضعيف است اشرشيا کلي به خون وارد شده و باعث سپتي سمي مي شود. اشرشيا کلي ممکن است باعث آرتريت چرکي، آبسه هاي پيش کليوي، اندوکارويت، استئوميليت، سينوزيت، آبسه هاي مغزي، پنوموني و ساير عفونت ها شود.
1-8-2- عفونت هاي مجاري ادراري UTI))
عفونت دستگاه ادراري يا UTI))، به حضور پاتوژن هاي ميکروبي درون مجاري ادراري اطلاق مي شود و يکي از شايعترين عفونت ها در بيماران سرپايي و يا بستري در بيمارستان است. اشرشيا کلي از مهمترين عوامل اتيولوژي UTI در انسان و تقريباً در تمام سنين محسوب مي شود(اديب فر، 1383). اشرشيا کلي يوروپاتوژن (UPEC)1، بيشترين ارگانيسمي است که در عفونت هاي UTI يافت مي شود و عامل 80 درصد موارد UTI حاد دستگاه ادراري را تشکيل مي دهد (استرايتون، 1373). ساليانه حدود 150 ميليون نفر در دنيا به عفونت مجاري ادراري مبتلا مي شوند و بيش از 6 ميليون دلار هزينه بر اقتصاد کشور ها تحميل مي شود. فراواني عفونت مجاري ادراري در زنان بيشتر از مردان مي باشد به طوري که تقريباً نيمي از خانم ها حداقل يکبار در طول عمر خود، عفونت مجاري ادراري را تجربه کرده اند. مهمترين فاکتور تعيين کننده ي بيماري زايي سويه هاي UPEC توانايي اتصال آن ها به سلول هاي اپي تليال روده از طريق ادهسين ها هست. فيمبريه هاي P مهمترين فاکتور ويرولانس اين باکتري ها هستند. علاوه بر اين، سويه هاي UPEC همچنين مي توانند مولکول هاي چسبندگي غير فيمبريه اي مانند Dr, AFA I, AFAII را نيز بيان کنند که همگي آنها به وسيله ژن هاي کروموزومي بيان مي شوند. UPEC همچنين توکسين هاي Sat 2Cft I, 3 و هموليزين را توليد مي کند(اديب فر، 1383). باکتري ها معمولاً از سه طريق ممکن است به دستگاه ادراري وارد شوند که شامل : عفونت بالارونده، انتشار خوني و انتشار لنفاتيک مي باشد. سويه هاي يوروپاتوژن اشرشيا کلي مي توانند از طريق مجراي ادراري بالا رفته و باعث ايجاد عفونت گردند (اديب فر، 1383; طباطبايي و فيروزي، 1384). عفونت مجاري ادراري معمولاً با عفونت مثانه شروع مي شود اما اغلب با فرا گرفتن کليه ها توسعه پيدا مي کند و سرانجام ممکن است منجر به نارسايي کليه ها و پيلونفريت شود و حتي ممکن است به خون هم راه يابد.24با توجه به افزايش خطر UTI در نوزادان، زنان باردار، افراد سالخورده، بيماران با آسيب هاي نخاعي، متعاقب استفاده از سوند ادراري، بيماران مبتلا به ديابت، مولتيپل اسکلروزيس و بيماران دچار نقص ايمني درمان اوليه و کنترل بيماري داراي اهميت خاصي است.
(تاج بخش، 1380; واکر، 1386). در عفونت هاي ادراري، انتخاب يک آنتي بيوتيک مناسب با کارايي و اثر بخشي بالا مي باشد امروزه مسئله ي مقاومت هاي آنتي بيوتيکي در ميان باکتري هاي پاتوژن به خصوص اشرشيا کلي به يک مشکل جدي تبديل شده است (جاکليک و آموس، 1387).
1-8-2-1- مقاومت هاي آنتي بيوتيکي
باکتري اشرشيا کلي به عنوان يک باسيل بي هوازي اختياري فلور نرمال روده انسان و حيوانات است اکثر عفونت هاي ناشي از اين باکتري در انسان به صورت فرصت طلب مي باشد. اخيراً مقاومت دارويي اشرشيا کلي به چندين آنتي بيوتيک از دسته هاي دارويي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بتالاکتام ها بيشترين آنتي بيوتيک هاي مصرفي در درمان عفونت هاي باکتريايي مي باشند. استفاده گسترده از اين آنتي بيوتيک ها در باکتري هاي بيماري زا منجر به توليد و جهش ديناميک و مداوم بتالاکتاماز ها در اين باکتري ها و افزايش طيف فعاليت آن ها در برابر آنتي بيوتيک هاي جديد شده است(بلانکو و همکاران، 11998; بوش و جاکوبي، 21997; هوتون، 2012)3. ژن هاي blaTEM و blaSHV از مهمترين اپرن هاي کد کننده بتالاکتاماز ها هستندکه محدوده طيف اثر وسيعي بر روي پني سيلين ها و سفالوسپورين ها دارند. اين بتالاکتاماز ها بر روي پلاسميد ها حمل مي شوند، ژن TEM-1 اولين و رايج ترين بتالاکتاماز پلاسميدي است که در سال 1960 مشخص گرديد، اين آنزيم سبب مقاومت به پني سيلين و سفالوسپورين هاي اوليه نظير سفالوتين و سفالوريدين مي گردد. اشرشيا کلي به دليل اکتساب پلاسميدهايي که توليد بتالاکتاماز وسيع الطيف ESBLs را کد مي کند، به تعدادي از آنتي بيوتيک ها از جمله سفالوسپورين هاي وسيع الطيف مقاوم شده است، از اين رو درمان عفونت هاي ناشي از اين باکتري علي رغم آسان بودن تشخيص آزمايشگاهي آن با شکست روبرو مي شود. ExPEC در سال 2000 به عنوان باکتري که در ايجاد مقاومت هاي آنتي بيوتيکي به خصوص در برابر سفالوسپورين ها و فلوروکينولون ها مهمترين نقش را دارد، معرفي شد. با توجه به اهميت شيوع بالاي اشرشيا کلي در عفونت هاي گوارشي و ادراري و همچنين بروز مقاومت آنتي بيوتيکي در گروه آنزيم هاي بتالاکتاماز وسيع الطيف که يکي از معضلات بهداشتي در سراسر دنيا و کشورمان طي ساليان اخير مي باشد.
ضرورت دارد که مقاومت هاي آنتي بيوتيکي بر روي عوامل بيماري هاي عفوني شناخته شود(پيت آئوت، 2012)4.25

1-8-2-2- مقاومت در اشرشيا کلي
درمان عفونت هاي گوارشي و خارج گوارشي اشرشيا کلي، با ظهور مقاومت هاي آنتي بيوتيکي در اواخر سال 1940 پيچيده تر شد. ظهور مقاومت در برابر سفالوسپورين ها، فلوروکينولون ها و تري متوپريم- سولفامتوکسازول، که اغلب جهت درمان عفونت هاي عمومي و بيمارستاني
اشرشيا کلي استفاده مي شد، درمان موثر اين بيماري ها را به تاخير انداخت و متعاقباً منجر به افزايش واگيري و مرگ و مير بيماران در اثر اين عفونت ها گرديد. تا سال 1990، سويه هاي، اشرشيا کلي به آنتي بيوتيک هاي نسل اول حساس بودند تا وقتي که چندين مطالعه در سال 2000 در سطح اروپا و آمريکا ي شمالي و جنوبي افزايش 20تا 45 درصدي مقاومت به آنتي بيوتيک هاي نسل اول را در ميان سويه هاي اشرشيا کلي را نشان داد. در اشرشيا کلي ايجاد مقاومت هاي چندگانه ي آنتي بيوتيکي مي تواند در اثر کسب پلاسميدهاي مقاومت رخ دهد. مکان اين مقاومت ها بر روي کروموزوم اشرشيا کلي با نام marA1 معين مي شود که پمپ جريان acr AB و ديگر ژن ها را بيان مي کند و منجر به مقاومت به طيف وسيعي از آنتي بيوتيک ها شامل تتراسايکلين، کلرامفنيکل، ?-لاکتام ها و ناليديکسيک اسيد مي گردد.
مقاومت به آنتي بيوتيک هاي ?- لاکتام در اين باکتري، در بيشتر موارد ناشي از توليد انواع مختلف آنزيم هاي بتالاکتامازي مي باشد که قادر به غير فعال سازي سفالوسپورين هاي نسل هاي جديدترهستند. بتالاکتامازهاي با طيف وسيع ESBLs به دنبال يک موتاسيون در آنزيم هاي اجدادي blaTEM و blaSHV ايجاد مي شوند و غالباً وابسطه به پلاسميد هستند. اخيراً بتالاکتاماز جديدي به نام CTX-M به طور اختصاصي در سويه هاي اشرشيا کلي شناسايي شد و باعث ايجاد مقاومت به طيف خاصي از آنتي بيوتيک ها در اين باکتري گرديد. انتشار ESBLs ها در ورود مقاومت هايي با طيف وسيع در ميان جمعيت هاي اشرشيا کلي به عنوان مشکل باليني بسيار مهم مطرح شده و باعث نگراني درمان عفونت هاي ناشي از اين باکتري گرديده است از سوي ديگر اشرشيا کلي به راحتي پلاسميدهاي R2 را به باکتري هاي روده اي ديگر مانند کلبسيلا، شيگلا، سالمونلا و انتروباکتر منتقل مي کند(جانسون و همکاران، 2005; پيت آئوت و همکاران، 2009; اسليمن، 2000).26
1-8-2-3- فيلوژنتيک اشرشيا کلي
فيلوتايپينگ و آناليز فيلوژني جدايه هاي اشرشيا کلي روشي جهت تعيين سير تکاملي و قابليت بيماري زايي اين باکتري است. بررسي هاي انجام شده بر روي سير تکاملي و تغييرات ژنتيکي اشرشيا کلي نشان مي دهد اين باکتري از نظر ساختار ژنتيکي به ميزان کمي در معرض تغييرات ناشي از نوترکيبي ژنتيکي است اين ويژگي اشرشيا کلي باعث شده است که در بررسي پلي مورفيسم داخل گونه اي کاربرد فراوان پيدا کند. برخي از محققين اعتقاد دارند که سويه هاي بيماري زاي اين باکتري از سويه هاي فرصت طلب منشاء گرفته اند. بدين معني که اين باکتري ها به دنبال موتاسيون و يا با اکتساب اپرن هاي حدت کروموزومي و يا پلاسميدي قابليت بيماري زايي را بدست مي آورند، که نتيجه آن حضور کلون هاي مختلف بيماري زا در جمعيت هاي اشرشيا کلي است.
در ارزيابي تکامل ژنتيکي اشرشيا کلي، بررسي هاي فيلوژنتيکي از اهميت خاصي برخوردار است که با روش هاي PCR، مولتي لوکوس آنزيم الکتروفورزيس1و ريبوتايپينگ2 صورت مي گيرد. شناسايي گروه فيلوژني سويه هاي اشرشيا کلي به روش PCR، به واسطه تعيين حضور ژن هاي chuA, yjaA و همچنين قطعه اي از DNA تحت عنوان TSPE4.C2 امکان پذير مي گردد. ارتباط فيلوژنتيکي سويه هاي ECOR (مجموعه سويه هاي رفرانس اشرشيا کلي)3 نشان مي دهد که سويه هاي اشرشيا کلي در چهار گروه اصلي فيلوژنيA, B1,B2, D قرار مي گيرند. به طور کلي به منظور افزايش دقت گروه بندي فيلوژني و بر اساس حضور يا عدم حضور ژن هاي chuA, yjaA و قطعه TSPE4.C2 هفت گروه و تحت گروه فيلوژني در سويه هاي اشرشيا کلي تعريف شده است :(A1, A2, B11, B21, B22, D1, D2 ).
سويه هاي فيلوژنتيکي همچنين از نظر اندازه ژنوم با يکديگر تفاوت دارند به طوري که ژنوم سويه هاي موجود در گروه هاي فيلوژنتيکي A, B1 نسبت به ژنوم سويه هاي موجود در گروه فيلوژنتيکي B2, D کوچکتر مي باشد. بررسي هاي فيلوژنتيکي بر روي سويه هاي اشرشيا کلي مولد بيماري هاي خارج گوارشي در انسان نشان مي دهد که آن ها عمدتاً متعلق به گروه B2 بوده و تعداد کمي از آن ها در گروهD قرار مي گيرند اين سويه ها از نظر حضور ژن هاي وابسطه به حدت از سويه هاي فرصت طلب انساني متفاوتند(موري، 1389; ديوريز و همکاران، 2001; اسکوبار و همکاران، 2006).5،427

1-9- عوامل بيماري زايي (ويرولانس در اشرشيا):
تجزيه و تحليل توالي ژنوم بيانگر اين است که ژن هاي ويرولانس در پاتوژن ها، تا حدودي متفاوت از ساير ژن ها در کروموزوم مي باشد. اين تفاوت ها شامل محتواي نوکلئوتيدها، درصد GC، ارتباط ژن هاي ويرولانس با عناصر متحرک ژنتيکي مانند (توان الحاقي، ترانسپوزون ها، اينتگرون ها، پلاسميد ها) مي باشد (گارمنديا و همکاران، 2005)6.
توانايي يک ارگانيسم براي ايجاد عفونت نه تنها به حساسيت ميزبان در مقابل تهاجم ميکروارگانيسم بستگي دارد، بلکه به ويژگي بيماريزايي ارگانيسم نيز مربوط مي شود. يک ارگانيسم براي ايجاد عفونت بايد داراي فاکتورهايي باشد که اجازه ورود به ميزبان و بيماريزايي را پيدا کند. سويه هاي بيماري زا و غير بيماري زا اشريشياکلي در خصوصيات بيوشيميايي و حساسيت دارويي مشابه اند. توانايي UPEC براي ايجاد عفونت علائم دار دستگاه ادراري به دليل وجود دو نوع عامل ويرولانس مي باشد: ادهسين ها ( مثل فيمبريه نوع I، P-فيمبريه، S-فيمبريه، FIC-فيمبريه و…) و توکسين ها (مثل هموليزين، فاکتور نکروزدهنده تومور) (ناظمي و همکاران، 2010 ). اتصال به اپي تليوم دستگاه ادراري اولين مرحله UTI مي باشد و اين باعث مي شود تا باکتري نسبت به نيروهاي هيدروديناميک جريان ادرار مقاوم باشد (بهراني و همکاران 2002) و اين موضوع باعث
افزايش يافتن توانايي آن ها براي تکثير و تهاجم به بافت کليوي مي گردد (جدول شماره1-1) (تيبا و همکاران، 2008)1.
1-9-1-ژن aer (آئروباکتين):
مولکول هاي متصل به آهن مانند آئروباکتين و آنتروباکتين به وسيله ي برخي از سويه هاي بيماري زايي اشرشيا کلي، سنتز مي گردند. زماني که ميزان آهن در دسترس بافتي پايين باشد، اين مولکول ها با اتصال به آهن موجبات ادامه ي حيات باکتري را فراهم مي نمايند. باکتري ها به واسطه توليد ترکيبات ترشح کننده آهن مانند آئروباکتين با پروتئين هاي ترشح کننده آهن موجود در بدن رقابت کرده و آهن را از آنها مي گيرد.

1-9-1-1- ژن آلفا هموليزين (hlyA) و سايتوتوکسيک نکروزيتينگ فاکتور1 (CNF1):
هموليزين ها، سموم مقاوم و حساس به گرما، فعاليت متابوليک، المنت هاي ژنتيکي، پلاسميدها، عموماً با تهاجم ارتباط دارد. توکسين هايي هستند که باعث آسيب بافتي مي شوند که انتشار باکتري و ترشح مواد غذايي ميزبان را تسهيل مي کند و ممکن است همچنين باعث تغيير مسير هاي انتقال پيام در ميزبان شود.28

1-9-1-2- اتصال دهنده ها (Adhesions):
از ديگر عوامل تهاجم اتصال دهنده ها مي باشند که ممکن است فيمبريه اي يا غير فيمبريه اي باشد. فيمبريه (پيلي) رشته ايي از جنس پروتئين است و بصورت پليمري از زير واحدها در سطح باکتري تشکيل مي شود. نقش اصلي آن ها در اتصال مي باشد و بطور مستقيم در بيماريزايي سويه هاي اشريشياکلي تاثير دارد. پيلي مي توان به عنوان گيرنده باکتريوفاژ نيز عمل کند و در جذب و انتقال DNA و همچنين تحرک باکتري ايفاي نقش مي کند. فيمبريه نوع I (نه فيمبريه نوع P) در خلال کلونيزه شدن ابتدائي سلول هاي اپيتليال بيان شده در حاليکه فيمبريه P بعداً هنگامي که باکتري در قسمت تحتاني دستگاه تنفس يا بافت هاي بدن است، بيان مي شود. باکتري ها هنگامي که فيمبريه نوع يک را بيان مي کنند سريعاً به وسيلة ماکروفاژها کشته مي شوند. انواعي از پيلي که در استقرار و بيماريزايي سويه هاي مختلف E.coli نقش دارند که شامل پيلي تيپ ?، پيلي نوع P، پيلي نوع S، پيلي CS1 و پيلي تيپ 4 مي شوند. پيلي تيپ ? به گيرنده هاي گليکوپروتئيني که حاوي مانور، که در سطح RBC و سلول هاي يوکاريوتي يافت مي شوند متصل مي شوند. پلي نوع P با سلول هاي کليه و مجاري ادراي ارتباط برقرار مي کنند و نقش مهمي در ايجاد بيماري يوروپاتوژن (عفونت مجاري ادراي) دارند. پيلي نوع S در سويه هاي که باعث مننژيت در نوزادان مي شود ديده مي شوند. پيلي CS1 موجب استقرار سويه هاي ETEC در روده مي شوند(توت و همکاران، 2001)1.
پيلي تيپ 4 که به دو کلاس 4A و 4B تقسيم مي شود. انواع 4B در بسياري از پاتوژن هاي روده ايي ديده مي شود مانند پيلي تشکيل دهنده تجمع يا BFP (Bundle-forming pili) که در EPEC در قطبين باکتري ايجاد مي شود يا CFA/? و لانگوس پيلي که در سويه ETEC وجود دارد(آماويزيت وهمکاران، 2001)2. يک اتصال دهنده بارز و غير فيمبريه اي پروتئين اينتمين (Intimin) مي باشد که به وسيله ژن eae (اتصال و جدايي اشريشياکلي) (Attaching and effacting) موجود در EHEC و EPEC توليد

مقاله رایگان درمورد اشرشيا، کلي، آنتي، باکتري

ا گرديد. باکتري اشرشيا کلي با استفاده از تکنيک هاي بيوشيميايي و ميکروب شناسي استاندارد شناسايي شد. استخراج ژنوم باکتري ها با استفاده از روش جوشاندن انجام گرفت و بررسي وجود و تعيين هويت فاکتورهاي ويرولانس با استفاده از روش PCR انجام گرفت. نتايج: PCR به طور موفقيت آميزي براي تمامي 6 ژن مورد نظر بهينه سازي شد و توانست باندهاي مورد نظررا نشان دهند. عفونت مجاري ادراري ايجاد شده با اشرشيا کلي 83 % برآورد گرديد شيوع ژن هاي ويرولانس به ترتيب شامل:(98%)( bp 328) Pap(95%)(bp 602) aer ،(94%)( bp 559) Fim،(86%)( bp 693)cnf ،(63%)( bp 750)Afa ، (62%)( bp 1177)hlyA به طور موفقيت آميزي تکثير يافتند. بحث: مطالعه حاضر نشان داد که شيوع ژن هاي ويرولانس pap ،aer ، Fimدر ميان سويه هاي اشرشيا کلي يوروپاتوژن جدا شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان بقيه الله (عج) تهران بالا مي باشد و کمترين شيوع مربوط به ژن hlyA (هموليزين)مي باشد.
کلمات کليدي: اشرشيا کلي يوروپاتوژن، عفونت مجاري ادراري، ژن هاي ويرولانس، واکنش زنجيره اي پليمراز
فصل اول
مقدمه
1-1-بيان مسئله
اشريشيا کلي(E.coli)1 يک باسيل گرم منفي از خانواده انتروباکترياسه است که به طور شايع در روده جانوران خونگرم و برخي پرندگان وجود دارد. انتقال اين باکتري از طريق مسير مدفوعي- دهاني از يک فرد به فرد ديگر و يا از طريق آب و غذاي آلوده مي باشد. اشريشيا کلي به خوبي روي محيط هاي معمولي رشد کرده و يک باکتري کم نياز است و در روي محيط هاي جدا کننده روده اي بيشتر سويه ها کلني هاي تخمير کننده لاکتوز را ايجاد مي کنند (هاملين و همکاران،2007)2. اشرشيا کلي يکي از مهمترين دلايل ايجاد کننده عفونت هاي کليه، مثانه، ريه و مننژ مي باشند که به نوبه خود ممکن است منجر به سپسيس گردند و يکي از مهمترين عوامل تهديد کننده حيات انسان محسوب مي شوند (چانج و همکاران، 2006 )3. عفونت مجاري ادراري(UTI)4 يکي از شايع ترين عفونت هاي باکتريايي در انسان است که به طور عمده توسط اشرشيا کلي ايجاد مي شود(گريبلينگ و توماس، 2005)5. عفونت هاي ادراري از لحاظ شيوع، رتبه دوم را پس از عفونت هاي تنفسي داشته و در بزرگسالان رتبه اول بيماري هاي عفوني بزرگسالان را از نظر مراجعه به پزشک تشکيل مي دهند. به اين ترتيب اهميت عفونت هاي ادراري از نظر عوارض بسيار جدي که در نتيجه عدم تشخيص درمان مناسب بر جاي مي گذارد بر کسي پوشيده نيست در ارزيابي تکامل ژنتيکي اشرشيا کلي، بررسي هاي فيلوژنتيکي از اهميت خاصي برخوردار است. اشرشيا کلي عامل 90-80 درصد از عفونت مجاري ادراري اکتسابي از جامعه و 50-30 درصد از عفونت مجاري ادراري بيمارستاني است(نعمتي و همکاران، 2014).
1
2 عفونت مجاري ادراري از علل عمده بستري شدن در بيمارستان با عوارض قابل توجه و هزينه هاي مراقبت بهداشتي است(نعمتي و همکاران، 2014 ). تشخيص و درمان موثر عفونت مجاري ادراري يک نگراني بزرگ در زمينه ي مراقبت هاي بهداشتي است(سنتيلو و فرانکلين، 2007)1. در سراسر جهان حدود 150 ميليون نفر با عفونت مجاري ادراري تشخيص داده شده اند که هر ساله هزينه اقتصادي در اين زمينه بيش از 6 ميليارد دلار در جهان مي باشد (کومار و همکاران، 2006)2. شدت عفونت مجاري ادراري به دو عامل ويرولانس باکتري و حساسيت ميزبان بستگي دارد(گريبلينگ و توماس، 2005). اشرشيا کلي ايجاد کننده ي عفونت مجاري ادراري UPEC))3 فاکتورهاي ويرولانس مختلفي از جمله آلفا هموليزين، فاکتور نکروز دهنده سايتوتوکسيک، چسبنده ها و سيستم هاي اکتساب آهن دارد; اين فاکتورها در نهايت منجر به آسيب بافتي مي شوند(پيت آئوت، 2012)4. اتصال باکتري به سلول هاي اورو اپي تليال يک مرحله ضروري براي شروع و گسترش است. اين فرايند به باکتري اجازه مي دهند تا در مقابل عملکرد شستشوي ادرار و تخليه مثانه و فعال شدن مسيرهاي انتقال پيام در ميزبان مقاومت کند. سويه هاي اشرشيا کلي يوروپاتوژن قادر هستند تا انواع متفاوتي از چسبنده هاي لازم براي تشخيص و اتصال به رسپتورهاي مجاري ادراري را توليد کنند: از جمله فيمبريه تيپ 1 که توسط ژن fim کد مي شود، P فيمبريه که توسط ژن هاي pap (phylonephritis-associated pili) کد مي شود، S فيمبريه که توسط ژن هاي sfa کد مي شود و چسبنده ي Afa که توسط ژن هاي afa کد مي شود(آنتااو و همکاران، 2009)5. توليد توکسين ها مانند هموليزين و سايتوتوکسيک نکروز دهنده فاکتور 1(CNF1 ( باعث آسيب بافتي مي شود که انتشار باکتري و ترشح مواد غذايي ميزبان را تسهيل مي کنند و ممکن است همچنين باعث تغيير مسيرهاي انتقال پيام در ميزبان شود(توماس و همکاران، 2011)6. از ديگر خصوصيات UPEC براي ايجاد عفونت مجاري ادراري سيستم اکتساب آهن است که باکتري با کمک سيدروفورها آهن را از محيط جذب مي کند. ژن aer سيدروفور آئروباکتين را کد مي کند (نعمتي و همکاران، 2014).
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق
تحقيق فوق از آن جهت حائز اهميت نو آوري است که تاکنون در خصوص شناسايي ژن هاي پاتوژنيسته و ويرولوتيينگ ايزوله هاي جداشده از منابع يوروپاتوژن عفونت هاي ادراري اشرشيا کلي تحقيقي جامع در برخي بيمارستان ها از جمله بيمارستان بقيه الله (عج) تهران انجام نشده است و ما قصد داريم اين تحقيق را براي اولين بار در اين بيمارستان به انجام برسانيم.

1-3-اهداف تحقيق:

اهداف علمي:
1. تعيين فراواني ژن هاي مرتبط با بيماري زايي سويه هاي اشرشيا کلي يوروپاتوژن جداشده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان بقيه الله(عج) تهران.
2. تعيين ويرولوتيپ هاي سويه هاي اشرشيا کلي جدا شده از بيماران بيمارستان
بقيه الله (عج) تهران.
3. تعيين رابطه ي بين ژن هاي پاتوژنيسته خاص با سويه هاي جدا شده از اشرشيا کلي يوروپاتوژن از بيماران بيمارستان بقيه الله (عج) تهران.

اهداف کاربردي:
راه اندازي روش هاي سريع شناسايي ژن هاي پاتوژنيسته و تعيين ويرولوتيپ هاي سويه ها

1-4- فرضيه هاي تحقيق:
1. سويه هاي اشرشيا کلي يوروپاتوژن جدا شده از عفونت هاي ادراري داراي ژن هاي ويرولانس خاصي مي باشند.
2. انتظار مي رود فراواني ژن هاي ويرولانس باکتري اشرشيا کلي در ايران همانند کشورهاي ديگر باشد.
3. بين حضور ژن هاي خاص ويرولانس و منبع جداسازي باکتري ها رابطه وجود دارد.

1-5- تاريخچه
اشرشيا کلي اولين بار به وسيله پزشکي آلماني به نام تئودر اشريش1شناسايي شد. او در سال 1885، اين ارگانيسم را باکتريوم کلي 2 ناميد و آن را به عنوان عامل بيماري زاي اصلي عفونت هاي روده اي و برخي از عفونت هاي خارج روده اي معرفي کرد. نام باکتريوم کلي به طور وسيع تا سال 1919 استفاده مي شد تا وقتي که کاستلائي 3 و کالمرز4جنس اشرشيا را تعريف کردند و نام اشرشيا کلي را پايه نهادند. 3
اشرشيا کلي4ارگانيسمي است که به شدت از جنبه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در باکتريولوژي عمومي به عنوان ارگانيسم مدل براي مطالعه ي ساختار سلولي، رشد ومتابوليسم استفاده مي شود، همچنين ابزاري بسيار مهم براي کلونينگ ژن ها در سلول هاي پروکاريوتي و يوکاريوتي و بيان محصولات ژن ها شده است. اشرشيا کلي به عنوان ارگانيسم کنترلي جهت انجام آزمايشهاي کنترلي موثر بودن عوامل ضد ميکروبي و مواد ضد عفوني کننده استفاده مي شود و به عنوان ارگانيسم انديکاتور جهت تعيين آلودگي مدفوعي، مواد غذايي، آب و محيط مطرح مي باشد و نقش مهمي را به عنوان فلور ميکروبي روده ي انسان و حيوانات خونگرم تشکيل مي دهد. کم و بيش برخي از سويه هاي پاتوژن هاي مهمي براي ميزبان هايشان هستند.

1-5-1- خانواده انتروباکترياسه
خانواده انتروباکترياسه بزرگترين و ناهمگون ترين مجموعه ي باسيل هاي گرم منفي هستند که از لحاظ باليني اهميت دارند. حداقل 28 جنس و 7 گروه روده اي5 با بيش از 80 سويه شناخته شده است. جنس هاي اين خانواده بر اساس خصوصيات بيوشيميايي، ساختار آنتي ژني و ترادف يابي اسيدهاي نوکلئيک طبقه بندي شده اند. باکتري هاي متعلق به انتروباکترياسه گسترش جهاني داشته و ساکن روده ي حيوانات و انسان ها هستند و گياهان، خاک و آب را آلوده مي سازند. آن ها بسياري از بيماري هاي باليني از قبيل آبسه، پنوموني6، مننزيت، سپتي سمي و عفونت هاي اداري را باعث مي شوند(عموئيان و ميبدي، 1383). باکتري هاي خانواده انتروباکترياسه را به دو دسته باکتري هاي فرصت طلب و بيماري زاي روده اي تقسيم مي کنند که برخي از جنس هاي اين خانواده مثل سالمونلا، شيگلا و يرسينا هميشه مرتبط با بيماري هستند و جز پاتوژن هاي روده اي مي باشند ولي برخي ديگر مانند اشرشيا کلي، کلبسيلا و پروتئوس به عنوان فلور طبيعي روده بوده و با ايجاد شدن شرايطي مانند کسب ژن هاي بيماري زايي از طريق پلاسميد و باکتريوفاژ، به هم خوردگي فلور ميکروبي، جابجايي فلور ميکروبي و غيره، قدرت بيماري زايي را به دست آورده و سبب ايجاد عفونت هاي فرصت طلب مي شوند.5
1-5-2- اشرشيا کلي
اشرشيا کلي شايع ترين و مهمترين جنس در خانواده انتروباکترياسه مي باشد که در پزشکي اهميت دارد. اشرشيا کلي باکتري بي هوازي اختياري و بخشي از فلور فيزيولوژي روده اي در انسان و حيوانات خونگرم است اما برخي از سويه ها سبب بيماري هايي مثل پنوموني، گاستروانتريت1، بيماري هاي ادراري -تناسلي و سپتي سمي مي شوند. چندين واريانت پاتوژن اجباري و اختياري از اشرشيا کلي وجود دارد که باعث انواع مختلفي از عفونت هاي روده اي و خارج روده اي در انسان و حيوانات مي شود. در سال هاي اخير سويه O157:H7 اشرشيا کلي به عنوان پاتوژن مهم مشترک بين انسان و دام مطرح گرديده، که از طريق غذا منتقل مي شود. اين سويه عامل سندرم اورمي هموليتيک -کوليت خونريزي دهنده 2 در انسان است (عادلي، 1386).

1-5-3- طبقه بندي
براي اولين بار دسته بندي اشرشيا کلي بر اساس تيپ هاي متنوعي از آنتي ژن سوماتيک O توسط کائوفمن3 انجام گرفت. برخي محققين چندين گونه براي آن قائل اند : اشرشيا هرماني4، اشرشيا دکربوکسيلاتا5، اشرشيا ولنزي6، اشرشيا فرگوسني7، اشرشيا کلي و اشرشيا بلاته8، که بين اين ها گونه اخير از موارد انساني جدا نشده است. در کتاب Bergeys Manual که در سال 1984 چاپ شد، بر اساس يافته هاي DNA در خانواده انتروباکترياسه 20 جنس قرار گرفت (رحيمي، 1387 ).6
* طبقه بندي اشرشيا کلي بر دو اساس صورت مي گيرد:
1. بر اساس ساختار آنتي ژني
2. بر اساس Colicin typing (شناسايي کلي سين ها)

1-5-3-1- ساختار آنتي ژني اشرشيا کلي
آنتي ژن هاي سطحي در اشرشيا کلي را مي توان به وسيله آزمايش هماگلوتيناسيون نشان داد: سه نوع آنتي ژن سطحي بطور گسترده براي تعيين سروتيپ ارگانيسم هاي انتريک استفاده مي شوند که شامل آنتي ژن هاي سوماتيک 1 (آنتي ژن (O، آنتي ژن کپسولي ( آنتي ژن K ) و آنتي ژن تاژکي ( آنتي ژن H ) مي باشند(تصوير شماره1-1). آنتي ژنF يا فيمبريه اي، نيز جزء آنتي ژن هاي سطحي است که در برخي از سروتيپ ها يافت مي شود.

1-5-3-2- ساختار آنتي ژن سوماتيک يا آنتي ژن O
آنتي ژن سطحي O، بخشي از ليپو پلي ساکاريد 2 يا LPS جدار باکتري است. LPS، مجتمع گليکوليپيدي جدار باکتري هاي گرم منفي است و از سه ساختار مشخص
تشکيل شده است :
الف- هسته مرکزي پلي ساکاريدي، که يک قند 8 کربني به نام کتودزاکسي اوکتونات است و به آنتي ژن اختصاصيO متصل مي شود.
ب- ليپيد A که به هسته مرکزي متصل مي شود و بروز تاثيرات بيولوژيکLPS باکتري هاي گرم منفي ناشي از اين بخش از باکتري است و درواقع اندوتوکسين باکتري محسوب مي شود. ليپيد A مي تواند باعث تب، لوکوپني و حتي نهايتاً مرگ شود.
ج – آنتي ژن اختصاصي O، که پليمري از واحد هاي تکراري اليگوساکاريدي است و به خاطر تفاوت آن در سويه هاي مختلف، در تعيين سروتيپ حائز اهميت است.
به نظر مي رسد طول زنجيره جانبي اختصاصي Oو انتشار آن در سطح باکتري در مقاومت نسبت به کمپلمان نقش داشته باشد، يعني سويه هايي که بيش از 20 درصد از زنجيره هاي مولکولي LPS آن ها طويل هستند نسبت به تاثير سرم مقاومند، در حالي که سويه هايي که کمتر از 20 درصد زنجيره هاي مولکولي LPS آن ها طويل باشد، نسبت به سرم حساس هستند. بر همين اساس، اخيراً آنتي بيوتيک هايي طراحي شده است که با بيوسنتز پلي ساکاريد مرکزي LPS تداخل مي کنند.7
همچنين بيان شده که در بين باکتري هاي روده اي، اجرامي که آنتي ژن هاي سوماتيک آن ها داراي گروه هاي فوق العاده هيدروفوبيک 3 ( قندهاي دي دزاکسي ) باشند، بيماري زا تر هستند. آنتي ژن هاي O مقاوم به حرارت هستند و در دماي 100 درجه سانتي گراد براي 5/2 ساعت هم غير فعال نمي شوند (کويين و همکاران، 1386)4.
آنتي ژن O در تنوع آنتي ژني شرکت دارد و باعث القاء پاسخ هاي سيستم ايمني ميزبان مي شود. غربالگري سروگروه هاي سوماتيک اشرشيا کلي يک روش متداول در شناسايي اشرشيا کلي است. به طوري که براساس آنتي ژن O اشرشيا کلي 14 سروتيپ را ايجاد مي کند که شامل O1, O2, O4, O6, O7, O8, O15, O16,O18, O21, O22, O25, O75, O85 مي باشند. آنتي ژن سوماتيک به عنوان آنتي ژن اختصاصي در هر جنس مطرح مي باشد، اما واکنش متقاطع بين جنس هاي بسيار نزديک (سالمونلا با سيتروباکتر1 و اشرشياکلي با شيگلا) شايع مي باشد (موري، 1389; بران و همکاران، 2002)2.
1-5-3-3- ساختار آنتي ژن کپسولي يا آنتي ژن k
اين آنتي ژن در اکثر جنس هاي خانواده انتروباکترياسه به صورت يک لايه چسبنده همگن اطراف باکتري را فرا گرفته و روي آنتي ژن O قرار دارد و نسبت به حرارت حساس است و به طور معمول براي تيپ بندي سويه ها استفاده نمي شود، اما از اين جهت اهميت دارد که ممکن است در تشخيص آنتي ژن O اختلال ايجاد کند پادگن کپسولي k که گاهي به آن پادگن پوششي هم مي گويند، روي پادگن هاي O قرار گرفته و مانع آگلوتيناسيون 3 آن با آنتي سرمO 4 مي شوند. با جوشاندن سوسپانسيون ارگانيسم به منظور از بين بردن آنتي ژن K (که حساس به حرارت است ) و باقي ماندن آنتي ژن O (مقاوم به حرارت ) در حرارت زياد مي توان بر اين مشکل فايق آمد(کويا، 1998). ماهيت اين گروه پادگني پلي ساکاريدي بوده که با حرارت دادن، تغيير يافته و در نتيجه آگلوتيناسيون بين آنها رخ مي دهد. در طي تحقيقات اخير مشخص شده است که پادگن هاي K در سويه هاي خاصي از اشرشيا کلي ماهيت پروتئيني دارد. فيمبريه هاي K99 و K88 جدا شده از حيوانات و پادگن هاي عوامل سيطره اي جدا شده از

مقاله رایگان درمورد نتايج، دمايي، اشرشيا، ويرولانس

اشرشيا کلي يوروپاتوژن……………………………………………………70
4-6-6-1- بهينه سازي دماي اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
4-7-ژن هاي ويرولانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
4-8-نتايج ويرولوتايپينگ سويه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
4-9-نتايج تاييد محصولات PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
5-2-مقايسه نتايج بدست آمده با يافته هاي ديگر محققين…………………………………………………………………………………………………………………………..91

عنوان صفحه
5-3-نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
5-4- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
فهرست منابع
منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102زمون آ

فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول 1-1: ژن هاي ويرولانس در اشرشيا کلي و عملکرد ژن ها………………………………………………………………………………………………………………….30
جدول3-1: مشخصات پرايمرهاي مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
جدول 3-2: اجزاء و ترکيبات مورد استفاده براي واکنش PCR ……………………………………………………………………………………………………………………..49
جدول 3-3: برنامه دمايي ترموسايکلر براي ژن aer ………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
جدول 3-4: برنامه دمايي ترموسايکلر براي ژن HlyA………………………………………………………………………………………………………………………………………51
جدول 3-5: برنامه دمايي ترموسايکلر براي ژن Pap ………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
جدول 3-6: برنامه دمايي ترموسايکلر براي ژن Cnf ……………………………………………………………………………………………………………………………………..52 جدول 3-7: برنامه دمايي ترموسايکلر براي ژن Afa …………………………………………………………………………………………………………………………………………53
جدول 3-8: برنامه دمايي ترموسايکلر براي ژن Fim………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
جدول 4-1: مشخصات ايزوله هاي اشرشيا کلي جدا شده از بيماران……………………………………………………………………………………………………………73
جدول 4-2: نتايج ويرولوتايپينگ درکل سويه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
جدول4-3: نتايج ويرولوتايپينگ در سويه هاي اشرشيا کلي، سويه هاي مشابه در هر ژن……………………………………………………………………….78

فهرست علامت ها و اختصارها
معادل فارسي معادل انگليسي علامت

اشرشيا کلي Escherichia coli E.coli
واکنش زنجيره اي پليمراز PCR Polymerase chain reaction
عفونت مجاري ادراري Infectios UTI Urinary Tract
اشرشيا کلي يوروپاتوژن UPEC Uropathogenic Escherichia coli

فهرست شکل ها و تصوير ها
عنوان شکل صفحه
شکل1-1: شکل شماتيک از ساختار آنتي ژني اشرشيا کلي………………………………………………………………………………………………………………………………..10
شکل1-2: شکل شماتيک از نحوه اتصال باکتريE.coli به سطح سلول هاي اپيتليال سطحي بدن………………………………………………………..31
شکل1-3: شکل شماتيک از فاکتورهاي ويرولانس در اشرشيا کلي………………………………………………………………………………………………………………..33
شکل1-4: شکل شماتيک از مکانيسم بيماري زاييUPEC ……………………………………………………………………………………………………………………………….34
شکل 3-1: کميت سنجي
و غلظت سنجي DNA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
شکل 4-1: گراديانت دمايي جهت انتخاب دماي منايب براي ژن aer……………………………………………………………………………………………………………62
شکل4-1-1: نتايج PCR به منظور تکثير ژن aer در ساير ايزوله ها……………………………………………………………………………………………………………….63
شکل4-1-2: نتايج PCR ژن aer در ساير ايزوله ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………63
شکل4-2: گراديانت دمايي جهت انتخاب دماي منايب براي ژن Cnf ………………………………………………………………………………………………………….64
شکل4-2-1: نتايج PCR ژن Cnf در ساير ايزوله ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
شکل4-3: گراديانت دمايي جهت انتخاب دماي منايب براي ژن HlyA ……………………………………………………………………………………………………..66
شکل4-4: گراديانت دمايي جهت انتخاب دماي منايب براي ژنPap……………………………………………………………………………………………………………67
شکل4-4-1: نتايج PCR ژن Pap در ساير ايزوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………68
شکل 4-5: گراديانت دمايي جهت انتخاب دماي منايب براي ژن Afa ……………………………………………………………………………………………………..69
شکل 4-5-1: نتايج PCR ژن Afa در ساير ايزوله ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..70
شکل4-6: گراديانت دمايي جهت انتخاب دماي منايب براي ژن Fim………………………………………………………………………………………………………..71
شکل4-7: ژن هاي ويرولانس در کنار هم. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
شکل4-8-1: نتايج حاصل از سکانسينگ برخي محصولات PCR ژن ويرولانس aer…………………………………………………………………………..79
شکل4-8-2: نتايج حاصل از سکانسينگ برخي محصولات PCR ژن ويرولانس HlyA……………………………………………………………………..81

عنوان شکل صفحه
شکل4-8-3: نتايج حاصل از سکانسينگ برخي محصولات PCR ژن ويرولانس Cnf…………………………………………………………………………83
شکل4-8-4: نتايج حاصل از سکانسينگ برخي محصولات PCR ژن ويرولانس Afa …………………………………………………………………………86
شکل4-8-5: نتايج حاصل از سکانسينگ برخي محصولات PCR ژن ويرولانس Fim…………………………………………………………………………..88
شکل4-8-6: نتايج حاصل از سکانسينگ برخي محصولات PCR ژن ويرولانسPap…………………………………………………………………………….89

فهرست نمودار ها
عنوان نمودار صفحه

نمودار4-1: فراواني بيماران بر اساس جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
نمودار4-2: فراواني بيماران براساس سن (سال)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
نمودار4-3: نتايج مربوط به فراواني فاکتورهاي حدت در اشرشيا کلي………………………………………………………………………………………………….61

چکيده
زمينه و هدف: اشرشيا کلي يوروپاتوژن يکي از مهمترين عوامل ايجاد کننده عفونت مجاري ادراري است. اين سويه ها انواع مختلفي از فاکتورهاي ويرولانس از جمله چسبنده ها، توکسين ها، سيستم هاي اکتساب آهن را دارا مي باشند. ژن هاي ويرولانس روي عناصر ژنتيکي متحرک و يا در نواحي خاصي از کروموزوم که جزاير پاتوژنيستي ناميده مي شوند قرار دارند. هدف از اين مطالعه بررسي وجود و تعيين هويت فاکتور هاي پاتوژنيسته در سويه هاي اشرشيا کلي يوروپاتوژن جدا شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان بقيه الله(عج) تهران مي باشد. مواد و روش ها: از 150 نمونه ي ادرار جمع آوري شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان بقيه الله (عج) تهران مجموعه اي از 100 ايزوله ي اشرشيا کلي بين تيرماه تا دي ماه 1393 جد

مقاله رایگان درمورد دماي، سازي، سويه، دمايي

…………………………38
3-3-روش انجام طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-3-1-مواد وتجهيزات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

عنوان صفحه
3-3-1-1-دستگاه ها و وسايل مورد نياز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
3-3-1-2-مواد مصرفي مورد نياز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-3-1-3-محيط هاي کشت مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-4-ترکيبات و محلول هاي مورد استفاده در تحقيق و فرمول ساخت آنها……………………………………………………………………………………………..41
3-5-روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-1-جمع آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-2-انجام امور باکتريولوژيک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-نمونه برداري، کشت، جداسازي و تعيين هويت باکتري ها……………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-1-نمونه برداري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-2-طرز تهييه محيط هاي کشت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-3-نگه داري نمونه هاي عفونت ادراري………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-5-3-4-نگه داري سويه باکتري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-5-4-استخراج، تعيين کميت و کيفيت DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-5-4-1-استخراج DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-5-4-2-کميت سنجي و غلظت سنجي DNA استخراج شده…………………………………………………………………………………………………………………..46
3-5-5-انجام آزمايشات مولکولي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-5-5-1-پرايمرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-5-5-2-رقيق سازي پرايمرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-5-6-انجام PCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-5-6-1-بهينه سازي اجزاء واکنش PCR………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-5-6-2-بهينه سازي تهيه Master Mix ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-5-7-گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن aer ………………………………………………………………………………………………50
3-5-7-1-گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن HlyA…………………………………………………………………………………..51
3-5-7-2- گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن Pap ……………………………………………………………………………………..51
3-5-7-3- گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن Cnf ………………………………………………………………………………… 52
3-5-7-4- گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن Afa ………………………………………………………………………………….. 53
3-5-7-5-گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژنFim ………………………………………………………………………………… 53
3-6-مراحل انجام PCR …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-6-1-بهينه سازي PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-6-2-بررسي محصول PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-7-مواد مورد نياز براي انجام الکتروفورز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-7-1-ژل آگارز………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………56
عنوان صفحه
3-7-1-1-طرز تهييه ژل آگارز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-7-1-3-بافر سنگين کننده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-7-1-4-رنگ آميزي ژل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-8-توالي يابي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-9-1-روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-9-2-روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1-فراواني بيماران بر اساس جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-نتايج مربوط به فراواني فاکتورهاي حدت در اشرشيا کلي…………………………………………………………………………………………………………………..60
4-3-نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن آئروباکتين در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن………………………………………………..61
4-3-1-بهينه سازي دماي اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
4-3-1-1-انجام آزمون روي ساير ايزوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
4-3-2-نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن سايتوتوکسيک نکروز دهنده در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن………..64
4-3-2-1- بهينه سازي دماي اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-3-2-2- انجام آزمون روي ساير ايزوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-3-3- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن هموليزين در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن…………………………………………..65
4-3-3-1- بهينه سازي دماي اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
4-4-4- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژنP – فيمبريه در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن…………………………………………66
4-4-4-1- بهينه سازي دماي اتصال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-4-4-2- انجام آزمون روي ساير ايزوله ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
4-5-5- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن Afaدر سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن……………………………………………………..68
4-5-5-1- بهينه سازي دماي اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
4-5-5-2- انجام آزمون روي ساير ايزوله ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4-6-6- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژنFim در سويه هاي واجد

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، قصد استفاده، اسناد و املاک، مکان کنترل

صورت جزئي و کلي وجود دراد وامکان برنامه ريزي در سطوح مختلف وجود دارد.
در سامانه جديد با لينک شدن با اداره ثبت احوال قبل از تنظيم هرگونه سندي بدوا از اداره ثبت احوال درخصوص اينکه متعاملين و طرفين معامله درقيد حيات هستند ياخير استعلام مي گردد.
چنانچه افرادي قصد استفاده از هويت شخص متوفي را بنمايند ،امکان تنظيم سند وجود نخواهد
داشت و از حقوق افراد به اين وسيله توسط سامانه الکترونيک دفاع مي گردد و تثبيت مالکيت افراد را در بردارد. با اين ترتيب از ورود پرونده هاي قضائي که منشا آن استفاده از هويت افرادي که در قيد حيات نمي باشند جلوگيري ميشود.
چنانچه افرادي از سوي مراجع قضائي از معامله منع شده باشد (افراد ممنوع المعامله )54،اسامي اين افراد در سامانه درج شده است وقبل از اينکه سندي بنام متعاملين ودر دفتر خانه تنظيم گردد سامانه الکترونيک اسناد اين امکان را ميدهد که از تنظيم سند بنام افراد ممنوع المعامله جلوگيري بعمل آيد .
دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الکترونيک اسناد (ثبت آني )اشاره شده است که پس از تنظيم سندنهايي امکان کنترل اصالت سند وجود دارد .پس چنانچه فردي قصد استفاده از سندي را داشته باشد با استفاده از شناسه يکتا و رمز تصديق امکان تشخيص اصالت سند وجود دارد .
هنگامي که سردفتري بازنشسته شود تمامي مدارک وسوابق به شخص جديد منتقل مي شود اين امر زمينه ساز و شروع بزه و جعل اسناد مي باشد .چون سردفتر سابق ديگر به اسناد تنظيمي خود دسترسي ندارد و تمامي اسناد را به سردفتر جديد تحويل ميدهد.
سردفتر جديد که اوراق را تحويل گرفته است مسئوليتي را در قبال اسناد تنظيمي در زماني که خود مسئوليت آن را برعهده نداشته است ،ندارد .حال چنانچه اشخاص قصد سوءاستفاده از اسناد قديمي را داشته باشند اين فرصت را طلايي مي دانند ودر اين صورت امکان هرگونه سوءاستفاده احتمالي از اسناد قديمي مي رود .(امکان سند سازي به تاريخ گذشته )باراه اندازي سيستم ثبت آني سابقه اي از اسناد در سيستم الکترونيک سازمان ثبت وجود دراد واحتمال بزه و جرم در آن کاهش مي يابد .

4-2-4-2-انتقادات ومعايب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني )

قبل ازراه اندازي سامانه الکترونيک اسناد وقتيکه شائبه ي استفاده ازاين سامانه مطرح شد مخالفتهاي متعددي ازسوي اشخاص مختلف با اجراي ثبت آني شد وپس از راه اندازي سامانه و استفاده اجباري دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 26/6/92 اين اعتراضات و مخالفتها شدت بيشتري گرفت و اهم اعتراضات از سوي سران دفاتر اسناد رسمي مطرح مي گرديد.
کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک با مشکلات متعددي در بدو راه اندازي سامانه روبرو بودند و پس از آن سران دفاتر اسناد رسمي تنها اشخاصي بودند که بطور مستقيم با سيستم و سامانه درگير و خود ايرادات آن را کاملا لمس و درک مي کردند .
پس پر بيراه نيست که نسبت به ايرادات و اشکالات ناشي از استفاده از سامانه چه از نظرحقوقي يا نرم افزاري يا آموزشي ….. اظهار نظر و ارائه پيشنهاداتي را بنمايند .
وقتي به اظهارنظرهاي مختلف توسط سران دفاتر اسناد رسمي در رسانه هاي نوشتاري و شنيداري واينترنت توجه مي شود بهتر مي توان به ابعاد مختلف استفاده از سامانه و ايرادات آن آشنا شد که ذيلا به قسمتي از آنها اشاره مي گردد:
4-2-4-2-1- مواردي که اجراي ثبت آني با موادقانوني در تعارض است .
در اجراي بند “و”ماده 46،بند “ب”ماده 4855 و بند “م” ماده 21156 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند “ج” ماده 12قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و نيز ماده 37قانون مديريت خدمات کشوري ، نحوه استفاده سران دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت آني معاملات برابردستور العمل مزبور بطور مشروح بيان شده است که با توجه به گذشت زمان کمي از اجراي طرح مزبور مشکلات فراواني به جهت تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ايجاد شده است که منشاء اين مشکلات را مي توان بعضا در عدم اطلاع رساني و آموزش به موقع کارمندان دفاتر اسناد رسمي و سران دفاتر دانست اما با بررسي بيشتر مواردي به شرح ذيل بعنوان نقايص و کاستي هاي ثبت آني معاملاتکه در تناقض با مواد قانوني به نظر اينجانيب به چشم مي خورد که بر شرح آن مي پردازيم:

ماده 18قانون دفاتر اسناد رسمي
تنظيم سند و اوراق مخصوص که مطابق بند “ق”ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ناظر به اوراق نيم برگي و يک برگي مي باشد و مي بايست بصورت نانوشته در اختياردفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند قرار گيرد.در ثبت آني اوراق نوشته شده توسط سيستم و در قطعA4صادر ميگردد
ماده 30 قانون دفاتراسناد رسمي اختيار سردفتر در تنظيم اسناد مراجعين بسيارمحدود و بلکه درخيلي از مواردممنوع اعلام گرديده است .
با اجراي ثبت آني ارزيابي نقش سردفتر مفاد و مدلول سند و تطبيق آن بامقررات قانوني ،نظم عمومي و اخلاق حسنه ناديده گرفته شده و عملا سيستم جايگزين اراده متعاملين و تصميم سردفتر گرديده است .
برابرماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک برابر ثبت با سند باترکيب مجموعه اي از اشکال هندسي و عبارات و بعضا خالي بودن مستطيل هاي مندرج در سند و ساير موارد اساس نابرابري ورقه پرينت نهايي شده بامتن دفتر است که در آينده مشکلاتي براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد خواهد کرد.
ماده 37قانون مديريت خدمات کشوري که برحذف لزوم مراجعه اشخاص به سازمان ها ت
اکيد دارد و از مصوبه ثبت آني معاملات ضرورت ثبت تمام اطلاعات اسناد در سامانه ثبت آني استنتاج نمي شود .

بند 69مجموع بخشنامه هاي ثبتي57 در مورد اصلاح عبارات مندرج در ثبت و سند نتايج ارزشمندي در امر قضا زدايي داشته است که درسيستم ثبت آني پس از ثبت سند و دريافت شناسه يکتا سردفتر ديگر قادر به اصلاح مفاد سند نخواهد بود فلذا تنظيم سند اصلاحي ناديده گرفته شده است .
هرگونه الزامي در حوزه سردفتري آن هم به منظور تغيير بنيادين ثبت اسناد قطعا نياز به تصويب قانون خاص دارد و تا تصويب قانون خاص از سوي مجلس شوراي اسلامي ازعمومات قانوني و صرفا بخشنامه ها و دستور العمل ها نمي توان تکليف دفاتر اسناد رسمي را نتيجه گرفت .
4-2-4-2-2-ايراداتي که در نرم افزار سامانه ثبت آني مشهود است:
1-مفاد نامرتب و جدولهاي مکرر با اطلاعات بعضا اضافه يا خط تيره دار (عناويني که تکميل آنها بعلت دسترس نبودن اين بخش از اطلاغات يا ضروري نبودن آن اطلاعات وارد جدولهاي برنامه نشده است و با علامت: – در جدول نهايي سند نمايانده مي شوند) محتويات سند رسمي را به سوي عبث بودن پيش مي برد.

2-جداول پراکنده تنظيمي و تکرار مکررات و بي نظمي حقوقي حاکم بر اين برگهاي آچهار و

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، اسناد و املاک، ارزش افزوده، ارباب رجوع

جامع املاك، نيز امكان ثبت خلاصه معامله اي بصورت معارض وجود ندارد.
4-2-1-4- کاهش هزينه ها
با مرور سيستم دستي پاسخ استعلامات و ارسال خلاصه معاملات با توجه به اين كه به جهت انجام وظيفه ارسال معاملات مزبور وجود يك شخص بعنوان نماينده دفتر اسناد رسمي پيش بيني گرديده بود، اين مهم بر عهده شخص نماينده دفترخانه بود و نامبرده بايستي در مهلت مشخص و مصرح قانوني خلاصه معاملات را به ثبت محل تحويل مي داد.سر دفتر براي نيل به اين هدف لاجرم به استخدام و به كارگيري نيروي انساني بود كه باعث تحميل هزينه به دفترخانه مي شد. با به كارگيري سامانه ثبت خلاصه پورتالي از سوي دفترخانه اسناد رسمي عملاً نياز دفترخانه به نماينده حقيقي مرتفع و سبب كاهش هزينه ها گرديده است.
4-2-2-مزاياي دريافت اوراق بهادار بااستفاده از سيستم الکترونيکي
درسيستم سنتي ثبت، دفترخانه اسناد رسمي به جهت تنظيم اسناد موظف به دريافت اوراق بهادار مطابق با سر فصل مصوب سازمان ثبت به اندازه نياز ماهانه خود از سوي ثبت محل بود که با راه اندازي سيستم ثبت نوين و ارسال خلاصه معاملات پورتالي ايراداتي که به شرح ذيل مشاهده مي گرديد مرتفع گرديده است.
4-2-2-1- پيشگيري از سرقت اوراق بهادار
با توجه به اينکه اوراق بصورت دستي به دفترخانه توسط نماينده دفترخانه ارسال مي گرديد خطراتي مانند سرقت، سوءاستفاده افراد غير مسئول از اوراق و جعل، مفقود شدن ومواردي که از اين قبيل وجود داشت از زمان بکارگيري سامانه ثبت خلاصه معاملات پورتالي و عدم نياز به دريافت اوراق از اداره ثبت خطرات مرتفع گرديده است.
4-2-2-2- عدم نيازبه تحرير دستي اوراق
با توجه به اينکه دفترخانه اسناد رسمي پس از تنظيم سند موظف به تحرير مفاد سند در اوراق چاپي بهادار و ارسال يک نسخه از خلاصه معامله پس از تنظيم سند به ثبت محل ونيز تحويل بنچاق سند به متعاملين بود، چنانچه دفترخانه اي با مشکل کمبود اوراق مواجه مي شد در تنظيم سند دچار وقفه مي گرديد. از طرفي با توجه به اين که اوراق مورد استفاده نيز به شکل محدود در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار مي گرفت، امکان تهيه اوراق براي دفترخانه اي که بدان نياز داشت ممکن نبود. اما در حال حاضر با بکارگيري سيستم ثبت معاملات پورتالي استفاده از اوراق مزبور ممنوع و پس از ثبت معامله در سامانه ، دفترخانه نسبت به اخذ پرينت از سيستم اقدام مي نمايد که باعث افزايش سرعت و حذف وقفه هاي احتمالي مي گردد.

4-2-2-3- تهيه اوراق با توجه به نياز
به جهت دريافت اوراق بهادار در سيستم سنتي چنانچه از نام اوراق مشخص مي گردد دفترخانه مي بايست هزينه اوراق دولتي را در حساب مشخص دولتي توديع و پس از ارائه قبض پرداختي به نسبت اوراق تحويلي خود به ثبت محل، اوراق مزبور را دريافت مي داشت. با استفاده از سيستم جديد و عدم نياز به دريافت اوراق دستي هزينه مربوط باتوجه به آماراسنادماهانه تنظيمي دفترخانه در پايان ماه به حساب دولتي واريز مي گردد.
فلذا در پرداخت هزينه مربوطه شفاف سازي بعمل آمده است و مثل سابق دفترخانه باتعداد ثابت کلي اوراق دريافت نمي نمايدو هزينه گزافي پرداخت نمي نمايد.

4-2-3- مزاياي استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات با استفاده از سيستم الکترونيکي
برابر مجموع بخشنامه هاي ثبتي چنانچه دفتر خانه اسناد رسمي قصد تنظيم سند به جهت ملک را داشته باشد، موظف است ابتدا نسبت به وضعيت پلاک ثبتي از ثبت محل استعلام نمايد وادارات ثبت نيز در اين موارد جريان ثبتي ملک را با اشاره به بند ز مجموع بخشنامه هاي ثبتي و قيد اينکه داراي پيشينه بازداشت نمي باشد به دفترخانه اعلام و ارسال مي نمايند.پس از ابلاغ قانون تسهيل تنظيم اسناد نيز اخذ استعلام از واحد ثبتي کماکان مد نظر قانون گذار بوده است، در سيستم صدور پاسخ استعلام به صورت دستي نماينده دفترخانه پس ازا رائه استعلام به ضميمه تصوير برابر اصل سند مالکيت ملک مورد استعلام نسبت به دريافت پاسخ استعلام از واحد ثبتي اقدام وبه دفترخانه ارائه مي نمود. با راه اندازي سيستم صدور پاسخ استعلامات الکترونيک ايرادات مهمي که دراين مسير به چشم مي خورد، رفع گرديد. از جمله ايرادات مهم آن به شرح زير مي باشد.

4-2-3-1- امنيت درارسال استعلام و دريافت پاسخ استعلام
با توجه به ابزار مدرن و پيشرفته اي که امروزه شاهد آن هستيم امکان جعل و تغيير مشخصات استعلام ارسالي از ناحيه واحد ثبتي توسط افراد سودجو وجود داشت. چه بسا اسناد جعلي که از اين مسير تنظيم وباعث ايجاد مشکلات عديده حقوقي و کيفري براي سر دفتر، مالکين و ادارات ثبت مي گرديد. در سامانه پيشرفته اي که شاهد بکارگيري آن در صدور پاسخ استعلامات هستيم، اولاً استعلام صرفاً از ناحيه دفترخانه اسناد رسمي بروي سامانه قرار مي گيرد و امکان ارسال استعلام از سوي افراد غير مسئول و سودجو وجود ندارد. ثانياً چنانچه دفترخانه بدون دليل اقدام به ارسال استعلام به جهت ملک نمايد نيز اين امر در سامانه قابل رصد و پيگيري خواهد بود .

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات
سرعت بعنوان عامل رضايت مندي ارباب رجوع و متعاملين و مراجعين دفاتر اسناد رسمي نقش مهمي در معاملات و تنظيم اسناد بر عهده دارد. با توجه به حذف سيستم دستي صدور پاسخ استعلامات و صرفه جوئي در وقت و حذف پروسه زمان بر پاسخ استعلام بين دواير ثبت، صدور پاسخ الکترونيک استعلام در کمترين زمان ممکن انجام پذير گرديده است.
4-2-3-3- کاهش زمينه فساد اداري
در
سيستم پاسخ استعلامات به صورت دستي با توجه به اينکه از لحظه ارسال استعلام از دفترخانه به ثبت محل انجام پروسه ارسال تا تحويل پاسخ توسط نماينده دفترخانه انجام مي گرفت، و از طرفي با توجه به تردد مداوم نامبرده به ثبت، با برخي کارمندان اداره داراي روابط صميمي مي گرديد. اين باعث ايجاد رانت و سوء استفاده هاي خاص مي گرديد. با توجه به سيستمي شدن صدور پاسخ استعلامات، عملاً نماينده دفترخانه حذف و بجاي آن از سيستم و پورتال يکپارچه بهره گرفته مي شود. که اين مهم نقش بسزايي در روند کاهش زمينه فساد اداري بر عهده دارد.
4-2-3-4- کاهش هزينه ها
تردد نماينده دفترخانه به جهت اخذ پاسخ استعلامات از واحد ثبتي هزينه اي مضاعف بر دفترخانه تحميل مي نمود که در سيستم نوين پاسخ الکترونيک استعلامات وعدم مراجعه نماينده دفترخانه به اداره ثبت اين هزينه ها حذف گرديده است.

4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني(
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازماني است حاکميتي و وابسته به قوه قضاييه، توسعهيافته، كارآمد و اثربخش که با برخورداري از مديريت دانشمحور، منابع انساني کارآمد، ساختاري فراگير و تحولگرا، با ظرفيتهاي غني نرمافزاري و سختافزاري، ضمن اجراي صحيح مأموريت و برنامههاي خود با بهرهگيري حداکثري از منابع در اختيار و فناوريهاي نوين و فرصتهاي محيطي، امكان ثبت و صدور اسناد رسمي، مالكيتهاي معنوي، شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري بهصورت الكترونيك و برخط در محيط مجازي امن، سنددار نمودن تمام عرصه كشور در سيستم كاداستر در چارچوب قوانين و مقررات روزآمد، ساماندهي و با توسعه ثبت رسمي ضامن و حامي حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاصحقيقي و حقوقي خواهد بود.
مأموريت و اهداف بنيادين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چشمانداز بيست ساله، برنامههاي توسعه قوه قضاييه، مصوبات رياست محترم قوه قضاييه و قوانين و مقررات مجلس شوراي اسلامي مبتني بر توسعه ثبت رسمي در كشور و تثبيت و حمايت از حقوق و مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور ارتقاء نظم حقوقي و كاهش دعاوي و استفاده حداكثري از فنآوريهاي نوين جهت افزايش ارايه خدمات ثبتي به نحو غيرحضوري است.
اهم سياست هاي سازمان ثبت اسناد که کليه فرآيندهاي سازمان مزبور برمبناي آن استوار است به شرح ذيل مي باشد که ثبت آني به منظور نيل هرچه بيشتر به سياستهاي سازمان در حال اجرا مي باشد .
– ايجاد تسهيل و تسريع در ارايه خدمات ثبتي به ذينفعان و کاهش مراجعات حضوري
– شفاف سازي و تثبيت حدود و اطلاعات مالکيت ها
– شفاف سازي نقل و انتقالات و معاملات رسمي
– توسعه کيفي و ارتقاي سطح برخورداري هاي منابع انساني
– ارتقاي نظارت، بازرسي و پاسخگويي
– بازنگري و اصلاح قوانين، مقررات و استانداردسازي رويه ها
– اطلاع رساني و ارتقاي سطح آگاهي هاي عموم52
با عنايت به سياستهاي سازنان ثبت اسناد واملاک و در راستاي رسيدن به اهداف برنامه پنجم ،رياست سازمان ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور بخشنامه اي نمود که معروف به اجراي ثبت آني در دفاتر رسمي است.
با توجه به دستور العمل صادره به شماره 107616/92مورخه 2/6/92 ازسوي رياست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و در اجراي قانون برنامه 5ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران به دفاتر اسناد رسمي تکليف شد تااز تاريخ 26/6/92تنظيم وصدور کليه اسناد رسمي و امور تبعي آن را از طريق سامانه الکترونيک و با اتصال به درگاه الکترونيکي سازمان ثبت اسناد واملاک انجام دهند .
درماده 6 دستورالعمل صادره تاکيد شده است ديگر دفاتر اسناد رسمي مجاز به استفاده از اوراق دريافتي که قبلا از سامانه دريافت مي نموده نيستند .
استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد با رويکرد ثبت آني اسناد، ازبدوشروع بکار و راه اندازي سامانه با مخالفتهاي شديدي از سوي اشخاص مختلف و مخصوصا سران دفاتر اسناد رسمي روبروگرديد.
مخالفتها و اعتراضات شدت گرفت و کار به کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و مکاتبات با روساي قوه مجريه ،مقننه وقضائيه وسازمانها و ارگانهاي مختلف حکومتي کشيد.
به نظر ميرسد منظور از ثبت آني اسناد مربوط به ثبت اسناد و اموال غيرمنقول(املاک)باشدچرا که وقتي بحث ثبت آني پيش مي آيد بايد قبلا ثبت اسناد باتاخير انجام گرفته باشد .
ثبت اسنادمختلف (بجز اسناد املاک )در دفاتر اسناد رسمي معمولا بدون تاخير و آني در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گرفته است و تنها اسنادي که دفاتر اسناد رسمي مي بايد اطلاعات راجع به تنظيم آن را به مراجع ديگر اطلاع دهند، اسناد مربوطه به املاک (غير منقول )مي باشد.
مي توان ثبت آني را ثبت آني املاک نام بردکه به نظر صحيح تر وکامل تر مي رسد و منظور از ثبت آني املاک اين است که پس از تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي و بدون فوت وقت با تاييد توسط سردفتر خلاصه معامله در سيستم جامع املاک در ادارات ثبت اسناد ثبت گرددو فاصله ي زماني که قبلا براي ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه و مهلت قانوني ثبت خلاصه معاملات توسط ادارات ثبت به حداقل ممکن برسد تا امکان سوء استفاده هاي احتمالي و تالي فساد که در رهگذر تنظيم اسناد واملاک در دفاتراسناد رسمي وثبت در دفاتر املاک ادارات ثبت وجود داشت ،پديدار نگردد.
راه اندازي و استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد يا همان ثبت آني همراه محاسن و معايبي است که ذيلا به آن اشاره مي گردد:4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد
تثبيت و استحکام وحفظ حقوق مالکيت مشروع افراد جزو اهداف و وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي باشد .
با اجراي ثبت الکترونيک اسناد (ثبت آني )چنانکه سندي نسبت به اشخاص در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد ، همزمان با آن پس از ثبت در سامانه سازمان ثبت اسناد واملاک و تاييد توسط دفترخانه نام اشخاص در بانک جامع املاک ثبت مي گردد ديگر آن بازده زماني که پس از تنظيم سند دردفاتر اسناد رسمي صرف مي شد تاخلاصه معاملات از دفترخانه به ادارات ثبت ارسال گردد حذف گرديده است همچنين خلاصه معاملات در ادارات ثبت نيز بسته به تعداد کارمندان ثبت و حجم کار موجود، درمدت زمان قانوني ثبت دفاتر املاک ميگرديد وجود ندارد .
بازده زماني ثبت سند در دفتر خانه تا ثبت معاملات در ادارات ثبت راه را براي سودجويان به جهت سوءاستفاده از فرصت زماني هموارمي ساخت که با راه اندازي سامانه الکترونيکي خلاء موجود برطرف مي گردد
بعضا مشاهده مي گردد که در اثناي ثبت املاک در دفاتر اسناد رسمي تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک ادارات ثبت استعلاماتي از سوي مراجع مختلف اعم از قضائي ياغير قضائي از ادارات ثبت مي شد و با توجه به اينکه معاملات در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرفته است و هنوزخلاصه معاملات در دفاتر املاک بنام متعامل ثبت نگرديده است و پاسخ ثبت براساس (ماده 21)53 به مبناي دفاتر املاک ادارات ثبت مي باشد و اين امر باعث سرگرداني اشخاص و مراجع مختلف ميگرديد
دراين گونه موارد هيچ گونه تخلفي از سوي ادارات ثبت انجام نپذيرفته است(پاسخ به استناد دفاتر املاک )وهمجنين هيچ گونه تخلفي از سوي دفاتر اسناد رسمي انجام نپذيرفته است (ارسال خلاصه معاملات در موعد مقرر)بنظر مي رسيد خلاءهاي موجود با استفاده از سامانه الکترونيک اسناد کاملا مرتفع مي گردد.
ازديگر محاسن استفاده از سامانه الکترونيک اسناد مي توان به تسريع اموراشاره کرد.
پس از ارسال خلاصه معاملات توسط دفاتر اسناد رسمي متعاملين ميتوانند بلافاصله درخواست سند مالکيت را از ادارات ثبت بنمايد. درخواست سند مالکيت تاقبل از استفاده از سامانه با اين سرعت امکان پذ يرنبود و متقاضيان بايد پس از مدت زماني ( بستگي به زمان صرف شده از ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک داشت) درخواست خود را به ادارات ثبت مي دادند .
کاهش هزينه ها نيز يکي از نکاتي است که دراستفاده از سامانه قابل تامل است .کاهش هزينه در عدم استخدام نمايندگان دفاتر اسناد براي مراجعه به ادارات ثبت وحذف هزينه هاي اياب و ذهاب ايشان همچنين ديگر نياز به دريافتاوراق از ادارات ثبت (خلاصه معاملات ،استعلامات،….) نميباشد.
گاها نيز متقاضيان بايد چندين بار به ادارات ثبت مراجعه ميگرديد تا از ثبت معاملات آنها در دفاتر املاک اطمينان حاصل مي شد و پس از آن نسبت به درخواست سند مالکيت مبادرت مي کردند .
تمامي هزينه هاي ذکر شده با راه اندازي سامانه ثبت الکترونيک اسناد حذف شده است.
شفافيت در هزينه ها و آمار تنظيم اسناد مختلف يکي ديگر از مشخصه هابارز و محاسن استفاده از سامانه الکترونيک اسناد مي باشد .
در اين سيستم مبالغ مربوط به تنظيم سند (حق التحرير،حق الثبت ،ماليات برارزش افزوده و…)توسط سيستم محاسبه و از متقاضيان اخذ مي گردد و امکان وجود هرگونه شبه اي را از بين مي برد .همچنين با استفاده از سامانه الکترونيک ثبت اسناد آمار دقيق تنظيم اسناد به

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، زمان استناد، عدل و داد، حل اختلاف

را در شناخت شفاف مباني واهداف آنها رهنمون سازد به ويژه آنكه تحليل فرايندهاي مذكور در پرتو آموزه هاي حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قانون اساسي گام استواري در تضمين حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي رود انبوه دعاوي مطرح شده در نظام قضايي كشور نشان دهنده فقدان ياناكار آمدي زير ساختهاي لازم براي تامين عدالت اجتماعي و بهره مند كردن شهروندان از لوازم يك زندگي شرافتمندانه است.
مديران ارشد دستگاه قضايي كشور در طول تاريخ قضا همواره در جست وجوي روشهايي براي كاستن از حجم وسيع دعاوي و افزايش كميت دادرسي بوده اند.
تخصصي كردن دادگاه ها و تقويت نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا ومشاوران قضايي ونيز ارجاع رسيدگي برخي از دعاوي به خارج ازمحدوده دستگاه قضايي از جمله راهكارهاي مورداستفاده در اين زمينه است.

2-3-1-1-مطلق يا نسبي بودن قضازدائي
قضا زدايي راهكارهاي فني براي كاستن از تراكم دعاوي در مراجع رسمي دادگستري مي باشد و قطعا نسبي است. نسبت راهكار ياد شده امري بديهي و منطقي است زيرا قضا زدايي مطلق در مفهوم تعطيل نهاد دادرسي و دادگستري و حذف وظيفه اساسي قضاوت در مفهوم خاص آن در زمره وظايف حكومت است. (اصل 156 قانون اساسي)‌22
باتحقيق در منشا اصطلاح قضا زدايي معلوم است كه از واژه انگليسي Diversion از سوي حقوقدانان ايراني به فضازدايي برگردانده شده است كه در ادبيات حقوقي انگلستان به معناي انحراف است و مراد از آن مجموعه راهكارهايي است براي خروج پرونده از مسير اصلي ومعمولي آن وسوق دادن آن به سمت ديگر روشهاي حل وفصل مي باشد. ‌از نظر ما كاركرد اصلي قضا زدايي تفويض برخي وظايف دستگاه رسمي قضايي به نهادهاي خارج از اين دستگاه است با اين حال تحقق اين فرايند درعمل حتي به صورت نسبي نيز متصور نيست زيرا رسيدگي به بخش از دعاوي را به نهادهاي مردمي وشبه قضايي از قبيل شوراي حل اختلاف و ياسازمانهاي غير دولتي واگذار كنيم. همچنين اگر در نتيجه اجراي انديشه قضازدايي رسيدگي به برخي دعاوي به مراجع غير قضايي نظير دادگاه ها مراجع اداري اجرايي ارجاع شود از آن جا كه طبق صلاحيتهاي قانوني ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي )23 به آراي قطعي يا قطعي شده آن مراجع امكان پذير است.
2-3-1-2- بايسته هاي قانون اساسي در امر قضا
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامي به مقوله دادگستري و اختيارات و اجراي آن
قانون اسلامي قوه قضائيه راعهده دار وظايف رسيدگي و صدور حكم درباره تظلمات ، شكايات حل وفصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامه مي داند ( اصل 156 قانون اساسي )، دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات به شمار مي آورد ( اصل 159 قانون اساسي 24) و سازمان قضايي كشور را متشكل از دادگاه هاي دادگستري به عنوان مرجع رسمي و عام و نيز دادگاه هاي نظامي ( اصل 172 قانون اساسي 25) و ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي ) را به عنوان دادگاه هاي اختصاصي مي داند .
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعيت رسمي دادگاه هاي رسيدگي به دعاوي
دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر مي رسد اين امر در مفهوم صلاحيت عام و وسيع دادگاه هاي دادگستري در برابر اختيارات و صلاحيت هاي محدودوخاص ومرجع اختصاصي قضايي يعني ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي نظامي مي باشد.بنابراين در صورت عدم صراحت در تعيين مصاديق اختيارات مراجع اختصاصي دوگانه و يا ترديد در تعيين مرجع صلاحيتدار اصل بر صلاحيت عام دادگاه هاي دادگستري است. اصول محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي در انديشه حاكم بر قانون اساسي مشروطيت ريشه دارد.طبق قانون ياد شده ديوان عدالت عظمي ومحاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند. ( اصل 71 متمم قانون اساسي مشروطيت 26)
2-3-1-2-3- قضازدايي درقانون اساسي
سياست كلان دستگاه هاي قضايي وقانون گذاري در روي آوردن به فرايند قضازدايي ممكن است انعكاس طنين اصلاحات مدني در حوزه دادگستري به شمار آوريد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي به تبعيت از انديشه هاي حاكم بر قانون اساسي مشروطيت دادگاه هاي عمومي دادگستري را مرجع رسيدگي به تظلمات مي داند ( اصل 159 قانون اساسي ) از آنجا كه نتيجه مستقيم فرايند قضا زدايي تحق الشعاع قرار گرفتن دادگستري و تقويت دادرسي اداري وغير قضايي است ممكن است برخي چالشهاي فرايند مذكور راهگشا باشد اعتراض انديشمندان به اين انحراف و سوء‌استفاده از اختيارات در مراجع اختصاصي ايجاد شده است.نظير ديوان دادرسي دارايي باعث شده تا مجلس شوراي ملي باتصويب قانون حذف محاكم اختصاصي مصوب 1337 دوباره رسيدگي به تمام دعاوي را در دادگستري متمركز سازد.
واكنش منفي شوراي نگهبان به تفويض صلاحيتهاي قضايي برخي نهادهاي خارج از دستگاه قضايي نظير ديوان محاسبات كشور و مرجع تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 2756 قانون جنگلها و مراتع به استناد اصل 156 و159 قانون اساسي بيانگر حساسيت اين مرجع در برابر اعتراض به قاعده محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي است.
2-3-1-3- قضازدايي وحقوق اداري
تاثير انديشه قضازدايي وحقوق اداري كاهش دامنه وظايف و صلاحيتهاي دادگاه هاي عمومي واختصاصي قضايي وفربه كردن اختيارات و ساز وكارهاي اداري و اجرايي است.
كاستن از وظايف سازمان قضايي مملكت امري موقت و در حد تزريق يك داروي مسكن به كالبد دردمند است. چرااينكه دادگاه هاي دادگستري ياديوان عدالت اداري عهده دار رسيدگي تجديد نظري يا فرجامي به دعاوي مطرح شده در بخش اجرايي خواهند بود.
پس از تحقق فرايند قضازدايي وتفويض رس
يدگي ها به مراجع غير قضايي به دليل موقعيت اداري اين مراجع حتي راي قطعي آن وصف “اداري”‌دارد ونهايتا چنين آرايي نزد عالي ترين مرجع قضايي اداري يعني ديوان عدالت اداري قابل فرجام خواهي است.بنابراين به موازات كاهش اختيارات و كاركردهاي مراجع قضايي به واسطه فرايند قضا زدايي صلاحيت ها و اختيارات مراجع اداري و به تبع آن اقتدارات عالي ترين مرجع قضايي اداري افزايش مي يابد.
در نتيجه مشكلات فرا روي دستگاه قضايي كشور و اعتماد به ضرورت رسيدگي سريع با تشريفات اندك اولياي امور را بر آن داشته كه راهكارهايي نظير قضا زدايي براي كاستن از تراكم دعاوي در سازمان قضايي عام ( دادگاه هاي دادگستري ) يا شيوه هايي نظير جرم زدايي را پيش رو قرار دهند.
بايد ضمن احترام به اصل محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي وتظلمات قضازدايي با ايجاد انضباط در فرايند دادرسي اداري توام كرد تاحقوق و آزادي هاي شهروندان در مراحل اين نوع از رسيدگي ها محفوظ بماند28.

2-3-2- قضازدايي در سازمان ثبت اسناد و املاك
نظام حقوقي و فرهنگ قضايي هر ملت آيينه تمام نماي درجه تمدن آن ملت بوده وعلاوه بر اينكه صرف همه پديده هاي روان شناسي اجتماع مي باشد ارزش ها و ضد ارزش ها و نيز آرمان ها و آرزوهاي هر جامعه رانيز در قالب بايدو نبايد ها نمايان مي سازد.
حسن وقبح نيك وبد هر جامعه را ميتوان به نسبت نهادينه بودن دادگري عدالت قانون پذيري تساهل وتسامع و قانون گريزي حاكم بر آن محيط مورد سنجش قرار داد. هر چه جامعه به سمت و سوي عدل و داد و عدالت ورزي حركت كند در سايه امنيت قضايي استعداد تك تك افرادشكوفا وامكان حركت آن جامعه به سوي تكامل و توسعه بيشتر مي شود .
در يك ارزيابي كلي امروزه درجه توسعه يافتگي يك كشور از روي كارايي و اثر بخشي سازمان ثبت اسنادواملاك آن كشور سنجيده مي شود اين سازمان با رسالت هاي مهمي كه بر عهده داشته وخدمات گوناگوني كه ارايه مي نمايد، نهايت ضامن امنيت حقوق مالكيت مردم بوده و نقش بسيار ارزنده اي در پيشگيري از جرم وكاهش دعاوي در محاكم دارد. به نحوي كه هر كس كه تجاوزي تداخلي تزاحمي و تعارضي به حقوق وي شده باشد، به منظور احقاق حق بطور مستقيم وغير مستقيم به اين سازمان استناد مي نمايد. بانگاهي اجمالي به آمار وارقام منتشره به وضوح نقش اين سازمان در تثبيت وحفظ حقوق مالكيت مشروع افراد روشن مي شود. واز طرق مختلف مانند صدور اسناد مالكيت، ثبت شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، ثبت رسمي معاملات و وقايع ازدواج و طلاق ثبت علائم و اختراعات و حقوق مالكيت معنوي ونيز آمارهاي اعلام شده توسط مراجع رسمي ثبت سالانه حدود هشتاد هزار شركت و قريب دويست و پنجاه هزار تغييرات شركتها ثبت سالانه قريب بيست هزار علامت تجاري و اختراع تشكيل يکصد و پانزده هزار پروندهاجراي در دواير اجرا و نيز ثبت سالانه حدود يکصد و پنجاه هزار ازدواج وطلاق در سراسر كشور حكايت از حجم بالاي خدمت رساني اين سازمان مي نمايد.
از آنجا كه يكي ازنگراني هاي دستگاه قضايي حجم فزاينده و غير متناسب ورودي پرونده وطرح در دادگستري ها است شناخت عوامل و ريشه ها درپيشگيري از جرم وكاهش دعاوي در كشور ازاهميت ويژه اي برخوردار است.
در همين راستا ميتوان گفت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مي تواند نقش عمده اي در جلوگيري از ورود پرونده هاي قضايي كه منشا‌ آن ملك و … ثبتي است، ايفا نمايد. كه به اختصار مي توان گفت که صدور اسناد مالکيت تک برگ، سيستمي شدن عمليات ثبتي و اجراي طرح کاداستر در سيستم ثبتي کشور انجام پذيرفته است و نظارت بر بنگاه هاي مشاوره املاک، يکسان سازي اصطلاحات در ادارات و حفظ و نگهداري اوراق مورد انتظار است که در آينده انجام گيرد. در ادامه اين شش جزء به اختصار توضيح داده شده است.
صدور سند مالكيت تك برگي
سازمان ثبت اسناد واملاك كشور با همكاري استادان وكارشناسان ثبتي ومتخصصين رايانه، منظور پيشگيري از جرم (جعل وكلاهبرداري) و كاهش دعاوي در محاكم برنامه نرم افزاري با عنوان در جهت ارتقاء، ضريب امنيت وتكميل بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر پيشگيري از جعل وايراد خدشه به اسناد مالكيت تك برگي نمايد. به منظور جلوگيري از وقوع اشتباه در تنظيم سند مالكيت بعد از تكميل كليه اقلام اطلاعاتي، پيش سند تهيه و پس از اخذ گواهي از بايگاني و دفتر بازداشتي واريز هزينه و صدور سند به حساب سازمان ثبت در دفتر املاك مبادرت به چاپ و صدور سند مي شود.به منظور صدور سند مالكيت كليه اقلام اطلاعاتي به وسيله سيستم چاپ ميشود و هر گونه دست نوشته به منظور توضيح و يا رفع اشتباهات احتمالي ممنوع است و باعث مخدوش گرديدن سند خواهد شد.قابل ذكر است اسناد مالكيت تك برگي پس ازهر بار نقل وانتقال قطعي بايستي تعويض وسند به نام خريدار جديد صادر شود. بدين صورت كه اگر معامله اي صورت گرفت واختلافي پيش آمد، موضوع بدون طرح در محاكم قضايي از طريق واحدهاي ثبتي و درخواست اجراي تعهد حل وفصل مي شود. همچنين شماره اختصاصي و شناسنامه ملي براي هر كدام از شخصيت هاي حقوقي وجلوگيري از سوء‌استفاده ها در راستاي استفاده از منابع مالي دولت خواهد شد.از ديگر اقدامات در اين رابطه با بررسي هاي انجام شده مشخص گرديده، حدود 50 درصد پرونده هايي كه در محاكم دادگستري تشكيل شده مربوط به قولنامه هاي عادي است كه الزام به تنظيم سند رسمي عمده آنها راتشكيل مي دهد.ازاين رو سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پي اجرايي دقيق بند ت ماده 51 قانون بخشي از مقررات مالي دو
لت طرحي در دست اقدام دارد، كه چنانچه يك معامله چه دردفتر خانه و چه دربنگاه مشاورين املاك وخودروانجام شود براي چك كردن مسائلي مثل تشخيصهويت مالك بر اساس كدملي تشخيص مشخصات ملك براي جلوگيري از تخلفات و تعيين نوع معامله از اين طرح استفاده خواهد شد. در اين طرح معاملات افراد در دفاتر اسناد رسمي ثبت و سپس از سوي دفاتر براي ايجاد كد رهگيري به وزارت بازرگاني فرستاده خواهد شد بدين صورت كه اسناد پس از ثبت سنددر دفتر خانه اسناد رسمي واعلام آن به وزارت بازرگاني به هر كدام ازانواع مشخصات مالك خريدار نوع معامله وديگر مشخصات يك كدخاص تعلق خواهدگرفت كه نهايتاً تلفيق اين كدها در سيستم ساماندهي طرح املاك ثبت خواهد شد.نكته قابل توجه اين است كه فقط واحدهاي صنفي پروانه دار كه داراي كه امضاي ديجيتال هستند مي توانند وارد اين سيستم شده وپس دريافت و آن راثبت كنند.مطابق اين سامانه براي هر معامله يك كد رهگيري تعريف شده كه اين سامانه به مشاور املاك اعلام واز اين طريق امنيت قرارداد تضمين خواهد شد علاوه بر آن مي توان از اين روش به منظور اطلاع از آمار دقيق معاملات كه دليل اصلي افزايش كاذب قيمت مسكن گرديده جلوگيري نمود.
2-3-2-1-طرح کاداستر
يكي ديگر از راهكارهاي موردبحث در حوزه ثبت اسناد استفاده از سامانه كاداستراست.كاداستردر واقع به معناي ايجاد مديريت منطقي وعملي براي زمين است. در لايه هاي كاداستراطلاعات زمين مرجعي به دست مي آيد، كه اين اطلاعات نه تنها در موردمالكيت بلكه در ساير صنوف وبخش هاي جامعه مفيد است.
چنان كه بااستفاده ازنقشه هاي كاداستركه بر اساس GPS ,GISمختصات مشخص براي هر نقطه تعريف شده است كوچكترين خدشه اي به كميت و كيفيت اراضي وارد نمي شود لذا بر هر ميزان كه بتوان با استفاده ازسيستم اطلاعات دقيق وجامعي از اسناد واملاك ونقشه هاي دقيق شهري ازمناطقي مختلف كشور بدست آورد.مي توان گفت در جلوگيري از تخلفات و سوء‌استفاده هاي اجتماعي در برنامه ريزي ها وتصميم گيري در شهر سازي وتصريح در روند امور ثبتي موفق تر عمل كرد.سازمان ثبت اسناد واملاك كشوربا اجراي طرح كاداستر، كه پيش نياز موفقيت در عرصه هاي پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي ملكي در كشور است، گامهاي بلندي در اين راستا برداشته است و هنوز نيازمند حمايت هاي دولت و مجلس محترم در اين زمينه است.چنانچه اين طرح بطور كامل اجرا گردد نقشه هاي هوايي كه از طريق ماهواره گرفته شده ومشخصات جغرافيايي لازم در آن نقشه ها منظور گرديده با پلاكهاي ثبتي تطبيق و در اسناد مالكيت قيد گردد.در نتيجه قابليت ها وتغييراتي را كه در شيوه هاي سنتي صدور اسناد مالكيت شاهد آن هستيم ديگر وجود نخواهد داشت. از آنجا كه در سيستم جامع املاك كاداستر، مشخصات ملك وسند مالكيت ومشخصات مالكين وانتقالات به تفكيك و ريز ثبت نگهداري مي شود.با ارائه ي برنامه هاي نرم افزاري مي توان به صورت اتوماتيك از صدور سندمالكيت جداگانه يك ملك به نام دو نفر ‌جلوگيري نمود.
2-3-2-2مكانيزه نمودن عمليات ثبت
يكي از ضروريترين نيازهايي كه امروزه در ادارات ثبت احساس ميشود مكانيزه نمودن عمليات ثبتي با استفاده ازآخرين برنامه هاي نرم افزار و نظارت امنيتي محسوس ونامحسوس (مخصوص اتاق سرور ادارات) ميباشد كه علاوه بر ايجاد امنيت براي مالكين سرعت ودقت را بالا برده كه اين امر موجب ميشود تا درهاي بسياري از تخلفات برروي متخلفين بسته شود.
2-3-2-3-حفظ ونگهداري اسنادواوراق
از آنجايي كه اسناد و

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، برنامه پنجم توسعه، ثبت املاک، املاک مجاور

از جمله تفاوتهامي توان به عدم انتشار آگهي در خصوص تعيين حدود نام برد هرچند در خصوص تعيين حدود هم اخطار داده مي شود كه نقش هر دو در حكم انتشار آگهي است،چنانچه هدف اخطار و انتشار آگهي تحديدي علاوه برمعاينه محل، فراهم آوردن فرصت اعتراض مي باشد.3
همچنين تفاوت ديگر در معرفي ملك است كه در تعيين حدود ملك توسط متقاضي معرفي مي شود وحدود ملك مشخص مي گردد ولي در تحديد حدود براساس حدودي است كه در اظهار نامه درج شده است و باتوجه به تصرفات متقاضي مشخص مي شود.
و اما مي توان شباهت هاي هر دو را در هدف از تعيين حدود وتحديد حدود املاك دانست كه تشخيص وتعيين حد فاصل ملك مورد تحديد نبست به مجاورين و روش انجام کار مشابه يكديگر است و به وسيله نماينده ونقشه بردار انجام مي شود و صورت جلسه تحديد حدود و ارزيابي براي هر دو تنظيم مي گردد. در آخر مي توان گفت تعيين حدود املاك اولين عملياتي است که مي بايست نماينده ثبت و نقشه بردار در معاينه محل انجام دهند و با هدف تثبيت حدود املاك انجام مي شود ولي تحديد حدود املاك عملياتي است مستقل كه درمرحله اي خاص ازعمليات منتج به صدور سند مالكيت مي گردد.
درمقايسه تحديدحدود و تعين حدوداملاك با تثبيت حدودميتوان گفت كه دستاوردتعين حدود و تحديد حدود، تثبيت حدود املاك مي باشد و تثبيت حدود املاك مقوله اي مستقل نيست كه بتوان آن را با مواردي که گفته شد قابل قياس دانست. با مقدمه اي كه در مورد تحديد حدود ذكر شد در ادامه تحديد حدود املاك در ادارات ثبت را دردو قسمت مورد بررسي قرار مي دهيم، ابتدا به ذكر تاريخچه و وروش ثبت املاك در ادارات ثبت پرداخته خواهد شد سپس به جايگاه تثبيت حدود املاك مي پردازيم.
2-1-1- تاريخچه و روش ثبت املاك
اولين قانون ثبت اسناد واملاك در سال 1290 پس از انقلاب مشروطيت در قالب 139 ماده به تصويب رسيد و تا سال 1310 كه قانون فعلي ثبت اسناد واملاك كشور به تصويب رسيد چندين بار در سالهاي مختلف قوانين دستخوش تغيير گرديد شايدبتوان اجباري بودن ثبت املاك وضمانت اجراي آن را جزءبزرگترين مشخصه قانون سال 1310 نسبت به قوانين ماقبل خود دانست.
با تصويب آن، ثبت املاك اجباري و عدم تمكين به آن آثاري رابه دنبال داشت مثل جريمه در هنگام ثبت املاك بعد از تاريخ قيد شده است.4
2-1-1-1- ثبت عادي (‌اختياري)
ماده1 قانون ثبت مصوب بهمن 1302، ثبت كليه اموال غير منقول اعم از املاك مزروعي و مستغلات و غيره را در دفتر املاك اختياري اعلام نمودو در نقاطي كه ادارات ثبت اسنادو املاك وجود داشت از تاريخ تصويب قانون مزبور و در ساير نقاط از تاريخ تاسيس اداره ثبت به كليه اشخاصي كه به عنوان مالكيت متصرف املاك واقعه در حوزه ثبتي هر اداره بودند اختيار داده شد ظرف مدت سه سال مورد تصرفي خود را تقاضاي ثبت نمايند كه طبيعتاً مراجعات و اقداماتي صورت گرفته است.مورد درخواستهاي واصله در اين مرحله حين قبول ثبت، تحديد حدود مي گرديد و مراتب باحدود تعيين شده براي عموم آگهي مي شدوچنانچه در ظرف مدت پنج ماه اعتراض نمي رسيد ملك بنام متقاضي در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر مي گرديد.
اينگونه پذيرش ثبت كه در خواست آن به اختيار مالكين محول شده بود در اصطلاح ثبت عادي يااختياريلقب گرفت5.
2-1-1-1-1- ويژگي ثبت عادي (‌اختياري )
ثبت عادي به مردم اين حق را مي داد تا به ميل خود براي ثبت ملك خويش اقدام كنند پس مردم به موجب قوانين مجبور نبودند كه تقاضاي ثبت املاك خود را داشته باشند در ثبت عادي تشريفات آگهي نوبتي و آگهي تحديدي و ملك جداگانه انجام مي شد6.
2-1-1-1-2-زمان اجراي ثبت عادي ( اختياري)
هر چند در قوانين كه بعد از سال 1302 تا سال 1310 تغيرات و اصلاحاتي به عمل آمد و نوعي عمومي و اجباري بودن از مفاد آن استنباط مي شد ولي كليه عمليات ثبتي كه ازبدو تصويب قوانين مزبور تا تصويب قانون 26/10/1310 انجام يافته،به ثبت عادي معروف گشته است کما اينکه در موارد مختلف قانون و ايين نامه هاي مصوب 1310 مقررات قبلي را ثبت عادي ذکر نموده است7.
2-1-1-2- ثبت عمومي (‌اجباري)
ثبت عمومي در 26/12/1310 با نسخ قوانين قبلي وتصويب قانون جديد ثبت اسناد واملاك شروع به فعاليت نمودو ويژگي آن توزيع اظهارنامه به صورت عمومي وتحديد حدود عمومي املاک پس از انتشار آگهي نوبتي مي باشد.
گرايش به عمليات عمومي واجباري و اعتبار به عمليات ثبت مقدم از مواد مختلف در اين قانون مشهود است .الزامي بودن ثبت املاک تعيين جريمه براي متخلفين و عدم ثبت انتقالات و انجام عمليات عمومي ازنکات بارزاين قانون است .
قانون در راستاي بروز انگيزه و تشويق مالکين به همکاري و پي گيري در انجام عمليات ثبتي نيز توجه داشته است. براي نمونه از لحاظ اجبار درماده 12 قانون ثبت در بدو تصويت مقرر داشته بود،چنانچه ظرف مدت ده سال از تاريخ انتشار آگهي مالکين درخواست ثبت املاک خود را ننمايند ،دادستان آن ملک را به ثبت مي رساند تاقيمت يا مدافع آن را به مصرف خيريه برساند .
شدت اجبار براي تقاضاي ثبت در بدو تصويب ،از اين ماده کاملا احساس مي شود که ماده مذکور در تاريخ 10/3/1322 اصلاح گرديد و مجازات تاخير در اقدام به ثبت را تعديل نموده و جريمه بيست و پنج درصد و جلوگيري از انتقال را جايگزين کرد (البته با اصلاح قانون هزينه مقدماتي يکنواخت منظور گرديد و به نوعي جريمه نقدي منتفي شده است .)
درمورد عمليات به نحو عمومي ماده 14قانون و ماده 59آيين نامه قانون ثبت8 و ساير مواد موضوع را به صورت روشن ذکر مي نمايدکه در اينجا ماده 14 قا
نون ثبت عينا ذکر مي گردد:”تحديد حدود املاک واقعه در در هر ناحيه متدرجابه ترتيب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل مي آيد و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورين براي روز تعيين حدودبه وسيله اعلان احضار مي شود . اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديدحدود يک مرتبه در جرايد منتشر مي شود .به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل اعلاني منتشر خواهد شد .” ‌
همچنين ارزش و اعتبار برعمليات مقدم رد بروز انگيزه براي ثبت املاک در ماده 78آيين نامه آمده :”درمواردي که ملکي قبلا تحديد حدود شده ،مجاورين که بعدا تحديد مي شود بايد با آن تطبيق و تبعيت نمايد .”همچنين سند مالکيت معارض سند موخر الصدور تشخيص مي شود و انجام معامله با آن مقدور نيست .
دوماده شاخص در ارتباط با اجبار ي بودن عمليات مواد46و47 قانون ثبت است و براثراقدامات و تصميمات بعدي در حقيقت ثبت اسناد در کليه نقاط مملکت اجباري شده است .
آنچه از محتويات قوانين ومقررات و عرف موجود در سازمان ثبت و قسمتهاي وابسته به آن مي توان نتيجه گرفت اين است که ثبت عمومي به عملياتي گفته مي شود که براساس قانون مصوب 26/10/1310 انجام مي پذيرد وتغيير و اصلاحو حذف و الحاق به قانون فوق همه در راستاي سياست عمومي و اجباري بودن عمليات ثبتي است و معرف به ثبت عمومي است .
موضوعي که لازم به ذکر است اينکه تصويب مواد 147و148 و بعضي مقررات ديگر تا حدودي استواري خصوصيات قانون فوق الذکر را خدشه دار کرده است .

2-1-2- جايگاه تثبيت حدود املاك
براي آن كه ملكي بنابر قانون در دفتر املاك ثبت وسند مالكيت بنام متقاضي صادر شود ،‌بايد عملياتي در اداره ثبت انجام شود كه در اصطلاح به آن عمليات مقدماتي ثبت مي گويند و شامل مراحل ذيل مي باشد.
انتشار آگهي ثبت عمومي (‌ماده 9 قانون ثبت9) كه اعلان ميدارد املاك واقع درناحيه ومحدوده اي مشخص در تاريخ معين به ثبت خواهد رسيد و هدف از انتشار ان اطلاع مالکين ميباشد.
انتشار آگهي ثبت مقدماتي ( ماده 10 قانون ثبت) در آن اداره ثبت ،شروع به ثبت املاك ناحيه اي مشخص با حدودي معين را اعلام مي كند كه مالكين پس از دريافت اظهار نامه مي بايست آن را در مدت مشخص كه دو ماه مي باشد به اداره ثبت تحويل دهند اين آگهي در ظرف سي روز ، سه مرتبه در اول، پانزدهم و سي ام به وسيله جرايد اعلام و سپس عمليات ثبت عمومي در آن بخش آغاز مي شود.

انتشار آگهي نوبتي (‌ماده 11 قانون ثبت 10) که ‌پس از آن كه مالكين اظهار نامه هاي ثبتي را به ادارات ثبت تحويل مي دهند، ادارات ثبت مكلفند صورت كليه اشخاص كه اظهار نامه داده اند را با نوع ملك و شماره اي كه براي آن تعيين ميشود با ترتيبي خاص طي دو مرحله به فاصله سي روز در روزنامه منتشر نمايند تا چنانچه اشخاصي به مالكيت متقاضيان اعتراض دارند، در مهلت مقرر كه از انتشار اولين آگهي نوبتي نود روز مي باشد اعتراض دهند.
انتشار آگهي تحديدحدود عمومي ( ماده 14 قانون ثبت ) که انجام عمليات تحديد حدود به منظور تثبيت حدود و حقوق ارتفاقي ملك موردتحديد و تعيين حد فاصل با مجاورين مي باشد كه يك نوبت به صورت عمومي به ترتيب پلاك انجام مي شود و پس از آن در تاريخ مشخص شده در آگهي عمليات تحديد حدود به وسيله نماينده ثبت ونقشه بردار در محل انجام مي شود. پس از اتمام انجام عمليات تحديد حدود و طي شدن مدت واخواهي اعتراضات ثبتي ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادرو به متقاضي تسليم مي شود.

2-1-2-1- هدف ازتحديدحدوداملاك
تشخيص و تعيين حد فاصل ملك مورد تحديد نسبت به املاكي است كه با آن املاك مجاورتدارد .عمل تحديد بعهده نماينده ثبت است كه باراهنمايي متقاضي ثبت وياقائم مقام اوبادرنظرگرفتن حدود يك هدراظهارنامه ثبتي ذكرشده است وباتوجه به ميزان مورد تصرف و يصورت ميگيرد لذا اساس كارتحديد حدود برطبق ماده 71 آيين نامه ثبت به شرح ذيل است.
نماينده ثبت عمل تحديدحدود را فقط نسبت به ابنيه ،اجز اءوآنچه را كه در داخل محدوده ذكر شده در اظهارنامه است، انجام وتحديد ميكند وزائد بر خواسته متقاضي ثبت راتحديد نمي كند وآنچه راكه بعنوان تحديدحدود انجام ميدهد بايد احراز تصرف متقاضي را در آن نمايد وگر نه از تحديدحدود آنچه كه از تصرف وي خارج است خودداري ميشود.
2-1-2-1-1-تحديدحدود به تبعيت از مجاورين
هرگاه حدود مجاورين ازلحاظ عمليات ثبتي تثبيت ومعين باشد، يعني تحديد حدود املاک مجاور به عمل آمده باشدومدت اعتراض سپري شده ودراين مدت اعتراض واصل نشده باشد يا درصورت وصول اعتراض، تكليف آن به موجب حكم نهايي دادگاه روشن شده ويا معترض ازاعتراض خود صرفنظر نموده وآنرا مسترد نموده باشد تحديد حدود بدون انتشارآگهي تحديد حدود ملك و به تبعيت ازمجاورين به عمل خواهدآمد.11
2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقي
هركس كه مدعي حق ارتفاق درملك مورد تقاضاي ثبت خويش باشدويا چنانچه ديگران نسبت به حق ارتفاق ادعايي متقاضي ثبت اعتراض داشته باشند ويا در مواقعيكه متقاضي ثبت يانماينده قانوني ويا در زمان تنظيم صورتمجلس تحديدحدود حضورنداشته باشدو ملك برطبق اظهارات مجاورين تحديدحدود شده باشد به موجب مفاد ماده 20 قانون ثبت معترض ميتواند ظرف مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدحدود اعتراض خود را به واحد ثبتي مربوطه تسليم نمايد.12
2-1-2-2- زمان تحديد حدود عمومي املاك
برابر قانون پس از انتشار اولين آگهي نوبتي مي توان اگهي تحديد حدود را منتشر نموده 13و عمليات تحديد حدود را انجام داد كه در آن كليه املاك به مرحله تحد
يد حدود رسيده باشند بايد در آگهي عمومي به ترتيب پلاك و نوع ملك و مالك و ساير مشخصات منتشر و در تاريخ تعيين شده در آگهي براي تحديد حدود اقدام نمود. 14
2-1-2-2-1- تحديدحدود اختصاصي
آگهي تحديد حدود به صورت عمومي منتشر مي شود ولي چنانچه يك بار آگهي تحديد حدودعمومي منتشر گرديدولي به هر دليل عمل تحديدحدود انجام نشده باشد حسب تقاضاي متقاضي يا قائم مقام وي مي توان آگهي تحديد حدود اختصاصي براي آن ملك منتشر نمود. 15
2-1-2-2-2- املاكي بدون نياز به انتشار آگهي تحديد
هر گاه حدود املاک مجاورين ثبت شده باشد، تحديد حدود بدون انتشار آگهي و به تبعيت از مجاورين انجام مي شود منظور از تثبيت حدود مجاورين اين است كه نسبت به آن ملك تحديد حدود به عمل آمده باشد و مدت اعتراض بدون واخواهي سپري شده باشد چون طبق ماده 24 قانون ثبت16 پس از تثبيت حدود، هيچ گونه ادعايي پذيرفته نمي شود.
2-2- ثبت نوين و کاداستر
گسترده خدمات ثبتي و حجم فعاليتهاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نقش اساسي آن در ارتقاءنظم حقوقي و امنيت اقتصادي باعث گرديده همواره در برنامه هاي کلان و توسعه اي کشور به عنوان يکي از دستگاههاي تاثير گذار،ماموريت هاي مهمي براي آن تعريف و در نظر گرفته شود به طوريکه در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تکاليف جديدي به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور محول گرديده است که موارد ذيل بخشي از اين تکاليف را بيان مي کند:
بند “م”ماده “قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به الکترونيک نمودن کليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به گونه اي که امکان پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات فراهم شود .”
بند “ز” ماده46قانون برنامه پنجم توسعه : سازمان ثبت اسناد واملاک کشو مکلف است نسبت به گسترش سامانه الکترونيک امن معاملات و مستقلات در سطح کشور اقدام نمايد .”
جز 1بند “و” ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاک و تکميل کاداستراقدام نمايد.”
بند “ح”ماده 143قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به صدور سند مالکيت براي کليه اراضي کشاورزي تاپايان برنامه پنجم اقدام نمايد .”
رويکرد و برنامه هاي مديريت سازمان ثبت براي گذر از ثبت سنتي و دستيابي به ثبته الکترونيکي و پيشرفته مي تواند نقطه اميدي براي رسيدن اهداف و برنامه هاي توسعه کشور و چشم انداز نظام ثبتي در افق 1404 باشد تا براين اساس بتوان زمينه و بسترهاي خدمات رساني بيشتر و بهتر به مردم و احقاق حقوق عامه را فراهم نمود و از طرف ديگر زمينه تحقق اهداف توسعه نظام جامع مالکيت را عينيت بخشيد .
بديهي است شفاف سازي و تثبيت حدود مالکيت اموال غير منقول باتوسعه و تکميل کاداستر نقش مهمي در تضمين حقوق مالکيت و شناسايي مالکين ،مديريت و نظارت بربازار زمين و نقل وانتقالات ،کاهش دعاوي ملکي،بهبود کنترل و نظارت برکاربري اراضي و مديريت بهينه کشاورزي حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست خواهد داشت .
امروزه وجود اطلاعات دقيق، صحيح، بهنگام، مرجع وقابل اشتراك گذاري در رابطه با فعاليتها، منابع و زير ساخت ها براي همه افراد جامعه در همه زمانها و مكانها جهت اعمال يك سياست جامع اطلاعاتي وعملياتي که امكان تصميم گيري هوشمند رافراهم م

مجموعه جملات انگیزشی

بسیاری از کسانی که جملات انگیزشی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، سرشار از احساس خوب مفید بودن هستند زیرا بر این باورند که کسانی که جملات آن‌ها را می‌خوانند، بلافاصله تلفن هوشمند خود را کنار خواهند گذاشت و برای ایجاد یک اپلیکیشن جدید یا نوشتن یک کتاب برنامه‌ریزی و تلاش خواهند کرد؛ اما آیا واقعا چنین است؟

شما چند بار با خواندن  یک جمله انگیزشی برای انجام کار عزم خود را جزم کرده‌اید و بلافاصله سرشار از الهام و ایده‌های خلاق شده‌اید؟

انجام دادن کار واقعی نیازمند این است که تصمیم بگیرید و تمرکز کنید. گام برداشتن در راستای اهداف و آرزوها با تکرار، تمرین و تلاش و تلاش بیشتر میسر می‌شود. خلاقیت به توجه به عددها نیازمند است؛ عددهایی نظیر تعداد دفعاتی که تلاش کرده‌ا‌ید، تعداد تمرین‌هایی که انجام داده‌اید؛ تعداد ساعت‌هایی که برای بهبود مهارت‌های خود صرف کرده‌اید و ….

توانایی ذهن و پیشرفت خلاقانه تنها پس از تمرین مداوم در راستای بهبود مهارت‌ها و توانایی‌ها دست‌یافتنی خواهد بود. برای آنکه تناسب اندام خوبی داشته باشید، لازم نیست به قله کوه‌ها چشم بدوزید بلکه باید لباس بپوشید و به‌راستی کوهنوردی کنید.

نتیجه تحقیقات علمی نشان داده است که جملات انگیزشی این حس را به شما می‌دهند که انگار کار مفیدی انجام داده‌اید. یعنی حس خوب خواندن آن‌ها با حس خوب به ثمر رساندن یک کار برابری می‌کند و اگر چنین چیزی درست باشد؛ آن‌وقت شرایط بسیار بسیار نگران‌کننده خواهد بود. چرا که باعث کاهش ظرفیت و تمایل افراد برای انجام دادن واقعی کارها می‌شود. چرا که ما با خواندن این جملات به اندازه کافی احساس خوب بودن می‌کنیم و نیازی به تلاش بیشتر نمی‌بینیم!

اگر تمام کار مورد نیاز برای «عالی» بودن این باشد که عبارت «عالی باش» را بخوانید، پس احتمالا به این نتیجه خواهید رسید که «عالی»‌ هستید. شاید حتی آرزو کنید ای کاش این جمله را چند سال پیش خوانده

بودید! اما واقعیت است که تنها اثر این جمله، این است که راه را برای «عالی» بودن واقعی مسدود می‌کند.

ما باید انگیزه‌هایی را که در جستجوی آن‌ها هستیم، در خلال کار و فعالیت خود به دست آوریم. باید هیجان و عشق را گام‌هایی بدانیم که برای رسیدن به هدف بر برمی‌داریم.

بهترین و بالاترین جایزه باید خود کار باشد؛ نه نتیجه نهایی و شهرت و موفقیتی که روزی به آن خواهیم رسید. باید تنها و تنها چیزی که به ما برای ادامه دادن انگیزه می‌دهد، کاری باشد که انجام می‌دهیم. روزی که به چنین باوری برسیم، دیگر لغزش نخواهیم داشت. برای رسیدن به چنین شرایطی باید به کار و تلاش ادامه دهیم و به چیزهایی که می‌خواهیم دست یابیم؛ به همین سادگی!

با چنین باوری، از این به بعد به جای نگاه کردن به جملات انگیزشی که در هر گوشه و کنار نوشته شده است، شما سعی خواهید کرد واقعا یکی از آن‌ها را اجرا کنید!

جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی

پایان نامه با موضوع قدرت مطلق خداوند، ظاهر و باطن، مفهوم دولت

هستي را اداره مي کند. رابطه علي و معلولي حاکم بر اين نظام بر پايه عدلِ مستقر و تغيير ناپذير استوار گشته و در آن هيچ جور و ظلمي وجود ندارد. عالم رباني نيز به سبب عدالت الهي در نظامي عادلانه به سوي حرکت است و در اين ميان هيچ نقص و اختلالي وجود ندارد.122
آيات ناظر به عدل الهي
قرآن كريم در آيه 18 سوره مباركه آل عمران به اثبات عدالت الهي مي پردازد، عدالتي كه همه موجودات نسبت به آن شهادت مي دهند: ” شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلَئكَةُ وَ أُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ “.123
آياتي که صفت عدل را در خدا ثبات مي کند و ظلم را از ساحت باريتعالي نفي مي نمايد، به سه نوع عدالت تکويني، تشريعي و جزايي خداوند اشاره دارند.
عدالت تکويني آن است که خدا به هر فردي به اندازه آنچه استحقاق دارد، وجود و استعداد و کمالات وجودي عطا کند. آياتي كه به حقانيت خداوند و خلقت منظم و معتدل الهي اشاره مي كنند به عدل تكويني خداوند اشاره مي نمايند. در سوره الرحمن خلقت آسمان نشانه اي از عدل خدا بيان شده است ” وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ “124
در آيه 5 سوره زمر، خداوند به آفرينش آسمان ها و زمين و نظم ايجاد شده در آنها و خلقت روز و شب و پديده هاي طبيعي تصريح مي نمايد و اين آيات را نشانه اي بر قدرت مطلق خداوند مي شمارد.125
عدالت تشريعي آن است که باريتعالي در هر زماني به وسيله انبياء و اوصياء (عليهم السّلام) آنچه را موجب رشد و كمال انسانهاست به آنها گوشزد نمايد و تحت عنوان شريعت، وسايل اعتدال دنيا و آخرت آنان را فراهم سازد، نه آنها را به آنچه مقدورشان نيست مکلف کند و نه آنچه مايه سعادتشان است از آنها دريغ ورزد . در اين راستا يكي از اوامر پيامبران امر به اجراي قسط و عدالت در ميان مردم معرفي شده است126.
در آيه ” قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى‏ كلُ‏َّ شىَ‏ْءٍ خَلْقَهُ ثمُ‏َّ هَدَى‏ “127 در قسمت اول به عدالت تكويني خداوند در خلقت موجودات اشاره شده و در قسمت بعدي از هدايت هر موجود به مسير حقيقي و كمال (هدايت تشريعي ) آن اشاره شده است.
در آيه 9 سوره صف به هدايت تشريعي خاص انسانها از طريق راهنمايي ايشان به دين حق الهي اشاره شده است: “هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُْدَى‏ وَ دِينِ الحَْقّ‏ِ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كلُِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ”.128
عدالت جزايي آن است كه خداوند در مقام پاداش دادن بين نيکوکاران و بدکاران فرق مي گذارد، يعني هر که را در برابر عملش پاداش مي دهد، عمل نيک پاداش نيک و عمل بد جزاي بدي را به دنبال داشته باشد.129 لذا لازمه چنين عدالتي آن است که به نيکوکار به مقدار نيکي اش پاداش اعطا گردد و بدکار را به ميزان عمل ناپسندش مجازات نمايد؛ زيرا نيکي و بدي هر دو داراي مراتبي از شدت و ضعف هستند و لازمه عدالت آن است که درجات ثواب و عقاب به ميزان درجات کار نيک و بد باشد.130
در آيه 22 سوره مباركه جاثيه خلقت منظم و هماهنگ موجودات در راستاي اجراي عدالت خداوند در زمينه پاداش دادن به بندگان بيان شده است: ” وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالحَْقّ‏ِ وَ لِتُجْزَى‏ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ”131
بر اساس آياتي از قبيل: “وَ لَكِن يُؤَاخِذُكُم بمَِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ “132 ” وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ”133 پاداش و مجازات الهي مستقيماً برگرفته از اعمال انسان ها است. اين آيات به عدالت جزايي خداوند يعني تناسب جرم افراد با مجازات خداوند اشاره نموده و هر گونه ظلمي از ساحت ايشان نفي نموده اند. آيات فراوان ديگري نيز به عدالت گسترده خداوند در روز قيامت و پاداش و جزاي الهي متناسب با اعمال انسانها اشاره مي نمايند از جمله:
” وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَى‏ بِنَا حَاسِبِينَ”134
“وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبهِّا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَ جِى‏ءَ بِالنَّبِيِّنَ وَ الشهَُّدَاءِ وَقُضىِ‏َ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ”135
” وَ اللَّهُ يَقْضىِ بِالْحَقّ‏ِ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشىَ‏ْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”136
“وَ اتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفّىَ‏ كُلُّ‏ُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ “137
” إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا “138

2-2-2- عدالت بشري
عدل انساني، به رابطه انسان با خود در جنبه هاي شخصي يا در ارتباط با افراد جامعه مربوط است و بر همين اساس به عدل فردي و عدالت جمعي(اجتماعي) تقسيم مي گردد.
انديشمندان در تعريف عدالت فردي به ميانه روي و دوري از افراط و تفريط اشاره کرده اند. اين مورد از معاني عدل در كتب فقهي تحت عناويني چون شرايط شاهد امام جماعت و…..در كتب اخلاقي از جمله صفات پسنديده انسان كامل مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه به بيان تأثير عدالت فردي در رفتار عملي انسان مي پردازيم.
در تعريف عدالت گفته اند: حالت نفساني اي است که مي تواند انسان
را در همه احوال و اوصاف به گونه اي کنترل کند که از حد وسط به افراط و تفريط گرايش پيدا نکند و در همه حالات او را به حد وسط رهبري کند.139
انديشمندان اسلامي عدالت فردي را در تلازم با اخلاق دانسته اند و در کتب اخلاقي بسيار به وصف عدالت پرداخته اند و اين صفت را عامل پايبندي انسان به احكام شريعت دانسته اند ايشان عدل را ملکه راسخ در وجود انسان و عامل ملازمت تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات مي دانستند.140
تلازم عدل فردي با اخلاق به معناي متمايز نبودن اين دو مقوله از هم نيست، بلكه اخلاق پشتوانه و مقدمه عدالت است. از نظر برخي اگر تعريف عدالت را به معناي قراردادن هر چيز در جايگاه شايسته آن بدانيم، دو عنصر مهم اخلاقي بر آن مقدم مي گردد که بايد از جايگاه شايسته هر چيز، اطلاع درست داشته و علم صحيح به آن مسأله را به دست آوريم و درست کاري به معناي اجراي درست دانسته ها و معلومات در ارتباط با آن موضوع است؛ ( اخلاق به عنوان معيار فهم درست و نادرست مي باشد و از همين رو يکي از شرايط عدالت، اتصاف به فضائل اخلاقي و دوري از رذائل است تا به واسطه آن بتوان به ميانه روي دست يافت) بنابراين، اخلاق پشتوانه عدالت است.141
در تشريح عدالت فردي جنبه هايي از عدالت فقهي نيز در نظر گرفته شده كه عبارتند از: تلاش فرد بر دوري نمودن از گناهان کبيره وعدم اصرار وي بر ارتکاب گناهان صغيره که سبب ايجاد حالتي روحاني و معنوي در شخص مي شود. رعايت اين نوع از عدالت جزء شرايط قاضيان، شاهدان دعوي ، امام جماعت و جمعه، مجتهد علوم ديني و فقيه امين محسوب مي شود.142
معناي دقيق تري از عدالت جامع فردي با تلفيقي از عدل فقهي و اخلاقي بر اساس رعايت حد وسط درتمام امور به دست مي آيد: ” عدالت براي هر انساني عدل در رعايت حد وسط درهمه صفات و افعال باطني و ظاهري است؛ چه مربوط به خود و چه مربوط به اشخاص و هم نوعان باشد. رستگاري و سعادت جز باپايداري و استقامت بر حد وسط حاصل نمي شود. لذا به توصيه حکما بايد ميان علم و عمل چنان در حد وسط بود که به قدر امکان ميان آن دو را جمع کرد. در عمل نيز ظاهر و باطن ميانه حال باشد. در باطن پليد و ناپاک و در ظاهر پاک نمودن ، مانند سخن زشت و ترشرويي است که با لباس زيبا، عيب خود را پنهان کند، ظاهر نيز بايد آيينه باطن باشد.”143
با توجه به اين سخن، يكي از جنبه هاي رعايت حد وسط در رفتار را مي توان تطابق ظاهر عمل افراد با نيت باطني آنان دانست؛ بر اين اساس اعمالي از قبيل رياکاري و نفاق از موانع عدالت فردي شمرده مي شود.
آيات ناظر به عدالت بشري
آياتي که در آن وجود صفت عدل در هر فرد براي قبول گواهي شهادت يا ثبت ديون يا قضاوت لازم دانسته شده و عدل به عنوان ويژگي ذاتي در فرد براي اجراي عدالت در کل جامعه محسوب مي شود علاوه بر جنبه اجتماعي عدالت ، به عدالت فردي در عرصه هاي مختلف از جمله اخلاقي وخانوادگي نيز اشاره مي نمايند.
عدل فردي
آياتي كه به بيان مفاهيم ديني به فرد مسلمان مي پردازد، بر انفاق و صدقه دعوت مي نمايد، راه تعادل و ميانه روي را به او مي آموزد و افراد را از نزديك شدن به گناهان باز مي دارد، به عدالت فردي در كنار عدالت اجتماعي اشاره دارند. اين آيات بخش عمده اي از آيات احكام را نيز در بر مي گيرد. همچون آيه 215 بقره كه ضمن تشويق بر انفاق موارد مصرف آن را در مورد والدين نزديكان و يتيمان و فقرا و در راه ماندگان مي داند144و آياتي از سوره مباركه اسراء كه سفارش مي كند: در انفاق اعتدال را رعايت كن، نه دستانت را به گردنت زنجير كن و نه چنان گشاده دست باش تا حسرت زده و ملامت شده گردي.145 و يا آياتي كه كه انسانها را از نزديك شدن به گناهان آشكار و پنهان، نهي مي كند.146
عدل در روابط خانوادگي
آياتي که در مورد حسن سلوک با والدين، نحوه رفتار عادلانة همسران، فرزندان و خويشان و خوش رفتاري نسبت به يتيمان بحث كرده را مي توان ناظر به عدل خانوادگي دانست. بسياري از آيات قرآن در اين زمينه نكاتي را در بر دارند. در ادامه به چند مورد از اين آيات اشاره مي گردد:
در آيه 36 نساء، لزوم احسان به والدين بلافاصله پس از دعوت به اطاعت از خدا و شريك قائل نشدن براي او ذكر شده و در مرحله بعدي رسيدگي به نزديكان يتيمان، فقرا و همسايگان دور و نزديك و دستگيري نمودن در راه مانگان و بردگان، از لوازم عدالت فردي به شمار آمده است: ” وَ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِى الْقُرْبىَ‏ وَ الْيَتَامَى‏ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبىَ‏ وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا “147
در مورد لزوم محبت به همسران، قرآن كريم، مردان را به پرداخت مهريه از روي طيب خاطر به همسرانشان سفارش نموده،148 همچنين در آيه 129 نساء به مردان سفارش مي كند در صورتي كه چند همسر دارند ميان آنها به عدالت رفتار نمايند و از گرايش به يكي از آنان و رها كردن ديگري خودداري نمايند.149
در مورد لزوم توجه به يتيمان، مردم از نزديك شدن به مال كودكان يتيم و سوء استفاده از دارايي ايشان نهي شده اند150 و در آيه اي ديگر خداوند، مردم را از دست برد به اموال يتيمان منع نموده و علاوه بر آن به اجراي عدالت در رفتار با دختران يتيم در هنگام ازدواج با ايشان سفارش شده و دستور داده در صورتي كه از اجراي عدالت ميان ايشان بيمناكيد به انتخاب تنها يك همسر اكتفا نم
اييد.151 در ادامه اين آيات به ولي و قيم يتيمان سفارش شده، پس از رسيدن طفل يتيم به سن بلوغ اموال و دارايي هاي آنان را كه به عنوان امانت در دست داريد به ايشان باز گردانيد و از بهره برداري نا معقول از اين اموال خودداري نماييد.152

2-2-3- عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي مفهومي است كه از تلفيق معناي عدالت در زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، قضايي و… به دست مي آيد. قبل از تعريف عدالت اجتماعي بايد به معناي جامعه و اجتماع نيز اشاره گردد.
” اجتماع گونه اي از زندگي افراد است که بر اساس روابط شخصي و منزلت مبتني بر رسوم و هنجارها جريان مي يابد. در اجتماع، همدلي در ارتباطات شخصي و صميميت، وجهه اصلي زندگي گروهي است”.153
اين تعريف مبتني بر نظريه اي است که طبق آن جامعه کل به دولت محدود نشده و مقصود جامعه بزرگ جهاني است. در اين تعريف از جامعه154 به به معناي جامعه بزرگ جهاني نام برده شده که مفهوم دولت يکي از گروه هاي اجتماعي آن محسوب مي شود. از نظرجامعه شناساني چون