مقاله رایگان درمورد دماي، سازي، سويه، دمايي

دانلود پایان نامه

…………………………38
3-3-روش انجام طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-3-1-مواد وتجهيزات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

عنوان صفحه
3-3-1-1-دستگاه ها و وسايل مورد نياز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
3-3-1-2-مواد مصرفي مورد نياز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-3-1-3-محيط هاي کشت مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-4-ترکيبات و محلول هاي مورد استفاده در تحقيق و فرمول ساخت آنها……………………………………………………………………………………………..41
3-5-روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-1-جمع آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-2-انجام امور باکتريولوژيک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-نمونه برداري، کشت، جداسازي و تعيين هويت باکتري ها……………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-1-نمونه برداري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-2-طرز تهييه محيط هاي کشت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-3-نگه داري نمونه هاي عفونت ادراري………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-5-3-4-نگه داري سويه باکتري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-5-4-استخراج، تعيين کميت و کيفيت DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-5-4-1-استخراج DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-5-4-2-کميت سنجي و غلظت سنجي DNA استخراج شده…………………………………………………………………………………………………………………..46
3-5-5-انجام آزمايشات مولکولي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-5-5-1-پرايمرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-5-5-2-رقيق سازي پرايمرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-5-6-انجام PCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-5-6-1-بهينه سازي اجزاء واکنش PCR………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-5-6-2-بهينه سازي تهيه Master Mix ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-5-7-گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن aer ………………………………………………………………………………………………50
3-5-7-1-گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن HlyA…………………………………………………………………………………..51
3-5-7-2- گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن Pap ……………………………………………………………………………………..51
3-5-7-3- گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن Cnf ………………………………………………………………………………… 52
3-5-7-4- گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن Afa ………………………………………………………………………………….. 53
3-5-7-5-گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژنFim ………………………………………………………………………………… 53
3-6-مراحل انجام PCR …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-6-1-بهينه سازي PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-6-2-بررسي محصول PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-7-مواد مورد نياز براي انجام الکتروفورز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-7-1-ژل آگارز………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………56
عنوان صفحه
3-7-1-1-طرز تهييه ژل آگارز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-7-1-3-بافر سنگين کننده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-7-1-4-رنگ آميزي ژل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-8-توالي يابي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-9-1-روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-9-2-روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1-فراواني بيماران بر اساس جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-نتايج مربوط به فراواني فاکتورهاي حدت در اشرشيا کلي…………………………………………………………………………………………………………………..60
4-3-نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن آئروباکتين در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن………………………………………………..61
4-3-1-بهينه سازي دماي اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
4-3-1-1-انجام آزمون روي ساير ايزوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
4-3-2-نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن سايتوتوکسيک نکروز دهنده در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن………..64
4-3-2-1- بهينه سازي دماي اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-3-2-2- انجام آزمون روي ساير ايزوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-3-3- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن هموليزين در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن…………………………………………..65
4-3-3-1- بهينه سازي دماي اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
4-4-4- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژنP – فيمبريه در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن…………………………………………66
4-4-4-1- بهينه سازي دماي اتصال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-4-4-2- انجام آزمون روي ساير ايزوله ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
4-5-5- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن Afaدر سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن……………………………………………………..68
4-5-5-1- بهينه سازي دماي اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
4-5-5-2- انجام آزمون روي ساير ايزوله ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4-6-6- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژنFim در سويه هاي واجد

دیدگاهتان را بنویسید