پایان نامه فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق حسابرسی

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

۳-۱-مقدمه

پس از اینکه پژوهشگر در فرآیند پژوهش با چارچوب نظری پیرامون موضوع پژوهش آشنا شد و پژوهش‌های مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد، خواهد توانست با دیدگاهی وسیع‏تر و ابعادی جدیدتر به موضوع پژوهش خود بپردازد. بر این مبنا خواهد توانست بر اساس چارچوب نظری پژوهش و روش‌های به کار گرفته شده در پژوهش‌های قبلی، روش مناسب را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد. روش پژوهش یکی از مراحل بسیار مهم در انجام پژوهش‌های علمی است و روش شناختی درست پژوهش، موجب به کارگیری ابزار و روش‌های معتبر در فرآیند بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و حل مشکلات خواهد شد

پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی با روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار میرود (عزتی،۱۳۷۹،ص۲۰). هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم وسیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (کیقبادی و ستاری، ۱۳۵۴، ص۲۰).

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

در این فصل به بررسی روش و مراحل انجام تحقیق و معرفی مدل، متغیرهای تحقیق و روش های آماری تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.

 

۳-۲- روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(خاکی، ۱۳۸۶).

این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی جای می گیرد. مطالعات توصیفی به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می پردازد.

این پژوهش از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. در این نوع پژوهش ها، هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت دنبال می کند. به عبارت دقیق تر، پژوهش کاربردی تلاشی برای پاسخی به یک معضل یا مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. در پژوهش های کاربردی، نظریه ها یا اصولی که در پژوهش های پایه، تدوین     می شوند، برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می شوند(خاکی، ۱۳۸۶).

پایان نامه - مقاله

مطالعه­ حاضر به بررسی اثر اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی براثربخشی برنامه ریزی حسابرسی می پردازد. جهت دست یابی به هدف تحقیق، تعدای پرسشنامه طراحی وبراساس پاسخ حسابرسان دارای مجوزتحلیل می گردد.دراین مطالعه سه فرضیه بسط داده خواهد شد.برای رسیدن به اهداف تحقیق حاضر و آزمون کردن فرضیه ها ی تحقیق دوآزمون انجام خواهدشد؛ یعنی تجزیه وتحلیل همبستگی جهت تعیین رابطه بین متغیرها و رگرسیون همزمان برای تحلیل سوال تحقیق به منظور تعیین سهم متغیرهای پیش بین استفاده شده است.

 

۳ -۳ – فرضیه های پژوهش

با توجه به اهداف پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و سپس نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام گردد.

فرضیه اصلی پژوهش : سیستم کنترل داخلی  دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد .

فرضیه فرعی اول پژوهش: محیط کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی دوم پژوهش:  ارزیابی ریسکدارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی سوم پژوهش: فعالیتهای کنترلیدارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

 

۳۴- قلمرو پژوهش

P قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی تحقیق سال ۱۳۹۳ می باشد.

P قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایرا ن ( موسسات عضو جامعه ،اعضای جامعه شاغل در موسسات حسابرسی عضو و اعضای جامعه شاغل در سازمان حسابرسی )می باشد.

P قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش، در چارچوب فرضیه ­های تدوین شده و محدود به بررسی تاثیر اجزای کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

 

۳-۵- مدل تحلیلی پژوهش

دراین تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال های تحقیق ویا آزمون فرضیه ها ، تشخیص متغیرها امری ضروری است. دراین تحقیق دونوع متغیردرنظرگرفته شده است.

الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)مشاهده شودبنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده است، می توان برخی اجزاء کنترل داخلی(کنترل محیط، کنترل فعالیتهاوارزیابی ریسک) را نام برد.

ب) متغیروابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی است که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.

رابطه ی خطی بین متغیروابسته ومتغیرمستقل به شرح زیربیان میشود:

Y=a0 +β۱x1+ β۲x2+ β۳x3+e

که:

Y: اثربخشی برنامه ی حسابرسی

X1: محیط کنترلی

X2: ارزیابی ریسک

X3: فعالیتهای کنترلی

A0: مقدارثابت

E: درصدخطا

قابل توجه اینکه این تحقیق برخی از اجزای کنترل داخلی ازجمله نظارت وارتباط را صرفنظر کرده است.

 

۳-۶- تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی یعنی شکستن مفهوم به ابعاد و عناصر بطوریکه آن متغیر قابل اندازه گیری باشد ابعاد مفاهیم تحقیق به شرح ذیل تعریف می شود که با طرح پرسشنامه در طیف لیکرت کمی شده و قابل اندازه گیری می باشد.

محیط کنترلی

P برقراری اهمیت صداقت ورفتاراخلاقی

P ساختارسازمانی امن وایجادچارچوبی درآن

P تفکیک وظایف انجام شده است.

P اهداف روشن برای تمام اقدامات ومسئولیت کارکنان

P نگرش و شیوه اجرایی مدیریت

P تعیین اختیار و مسئولیت

 

ارزیابی ریسک

P برآورد موانع درموجود در راستای دستیابی به اهداف شرکت

P بررسی مفهوم ریسکهای مرتبط با گزارشگری مالی

P تعیین دامنه ی حسابرسی داخلی مناسب

P فرایند شناسایی و برخورد با خطرهای تجاری و نتایج آنها

P توجه به ریسک سوءاستفاده های احتمالی و تقلب از طریق کامپیوتر

P برخورداری حسابرسان داخلی از ویژگیهای مناسب از جمله صلاحیت حرفه ای ، مراقبت حرفه­ای،  بیطرفی و استقلال

 

فعالیتهای کنترلی

P توصیف سیاستها وروشهای همه ی عملکردها وسمت ها

P بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی به صورت دوره ای

P داشتن سیستم حسابداری یکپارچه

P درک اساسی از عملکرد سیستم های کامپیوتری مورد استفاده شرکت ونرم افزارهای آن و آشنایی با   تکنیک های پردازش داده ها

P کنترل خط مشی ها و روش های بکارگرفته شده برای اطمینان از اجرای دستورهای مدیریت

 

برنامه حسابرسی

P پایایی برنامه حسابرسی

P پیشنهادمقدارهایی که باید آزمایش شود

P پیشنهاد زمانبندی آزمایش

P پیشنهادجزئیات برنامه حسابرسی

 

۳-۷- متغیرهای پژوهش

متغیرها یکی از عناصر اصلی پژوهش می باشند. متغیر به ویژگی، صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد. متغیر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا چیزی است کهمی تواند ارزشهای عددیمتفاوتی را بپذیرد(خاکی، ۱۳۸۶).

الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)مشاهده شودبنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده است، می توان برخی اجزاء کنترل داخلی(محیط کنترلی، کنترل فعالیتهاوارزیابی ریسک) را نام برد.

ب) متغیروابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی است که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.

Author: مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *